Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nyt indeks skal sikre patienter med Burkitt lymfom en mere præcis prognose

ASH: Ved brug af de tilgængelige prognostiske redskaber er det ikke muligt nøjagtig at differentiere mellem høj- og lavrisiko patienter med Burkitt lymfom, hvilket betyder, at ikke alle patienter i denne gruppe får tilbudt den rette behandling. Et nyt indeks skal sikre, at patienterne fremadrettet får en mere præcis prognose.

Læs mere ...

Udskriv Email

Langtidsresultater bekræfter effekten af Polivy mod fremskreden DLBCL

ASH: De opdaterede langtidsresultater fra GO29365-studiet viser, at Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin og rituximab vedblev at være et sikkert og effektivt regime for patienter med relapseret/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke var kandidater til stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift