Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Myelomatoseforening retter skarp kritik af Medicinrådets beslutning

Det er en skæv måde at stille tingene op, og sammenligningen har ikke hold i virkeligheden. Sådan lyder Dansk Myelomatose Forenings dom over Medicinrådets afvisning af Darzalex (daratumumab) i kombination med Revlimid (lenalidomid) og dexamethason (DaraLenDex).

Afvisningen af DaraLenDex som første behandlingsvalg til de mange patienter med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, faldt på det seneste rådsmøde i slutningen af januar. Beslutningen har chokeret ledende hæmatologer, og nu melder patientforeningen sig også på banen blandt de stærkt utilfredse røster.

Det er især Medicinrådets måde at sammenligne DaraLenDex med de eksisterende behandlinger, der undrer og forarger Myelomatose Foreningen. Foreningen mener, at rådet i den anbefaling, der ligger til grund for afvisning, underkender den overlevelsesgevinst, der er at hente ved at behandle patienter med DaraLenDex i førstelinje. Desuden fremstår det, ifølge foreningens formand Carsten Levin, som om, at der nærmest ingen forskel er i de forskellige behandlingers bivirkningsprofil. Og det er mildest talt en fejlslutning, siger han.

Carsten Levin

”Medicinrådet sammenholder effekt og sikkerhed ved DaraLenDex med forskellige kombinationer, hvor Velcade indgår som én af behandlingskomponenterne. Velcade er en effektiv behandling, men den har flere alvorlige bivirkninger, som for nogle patienter er irreversible og stærkt invaliderende. Medicinrådet får det til at fremstå som om, at der ikke er væsentlige forskelle i bivirkningerne. Det nærmer sig i vores optik en opstilling uden hold i virkeligheden. Og vi mener, at der er noget helt galt i den rapport, som sekretariatet har udarbejdet til Medicinrådet,” siger han.

Medicinrådets formand Steen Werner Hansen forholder sig til Dansk Myelomatose Forenings kritik, samt kritikken fra ledende fagfolk i denne artikel.

I Medicinrådet anbefaling er effekt og sikkerhed ved DaraLenDex sammenholdt med de nuværende førstelinje-valg til nydiagnosticerede myelomatosepatienter, der er uegnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Disse patienter behandles i dag med enten daratumumab i kombination med Velcade (bortezomib), melphalan og prednison (DaraBorMelPred) eller bortezomib sammen med lenalidomid og dexamethason. Eller alternativt lenalidomid og dexamethason (LenDex) til patienter, der ønsker ren peroral behandling.

Bivirkningerne er afgørende

I anbefalingen skriver Medicinrådet, at det på baggrund af de forskellige relevante studier ikke er muligt at afgøre, hvilken af de tre behandlinger, der medfører flest grad ≥ 3 uønskede hændelser. Rådet ender med at konkludere, at bivirkningsprofilerne er forskellige. ”Derudover er der mere hæmatologisk toksicitet ved behandling med DaraLenDex og DaraBorMelPred, mens behandling med BorLenDex er forbundet med større forekomst af perifer neuropati, som er en hyppig årsag til dosisafbrydelse i dansk klinisk praksis,” lyder det i anbefalingen.

Den argumentation har man i Myelomatose Foreningen svært ved at følge:

”Mange af de patienter, der får Velcade, vil efter kort tids behandling få neuropatiske skader i for eksempel fingre og tæer. Smerterne betyder, at en del patienter er nødt til at stoppe behandlingen eller skrue ned for intensiteten. Nogle få afbryder behandlingen helt efter blot få uger. Det betyder ikke, at man ikke skal bruge Velcade, men det er ikke et rimeligt førstevalg, når nu der findes et mere potent alternativ, som oven i købet er mere veltålt, og som ikke giver alvorlige og varige mén,” siger Carsten Levin. 

”Jeg har hørt læger udtale, at daratumumab er så skånsomt, at præparatet i nogle tilfælde vil kunne gives til endog ganske gamle patienter”.

Sammenligning holder ikke vand

Foruden vurderingen af toksiciteten stiller man sig i Myelomatose Foreningen uforstående over for Medicinrådets vurdering af effekten ved DaraLenDex over for de nuværende standardbehandlinger.

Rådet konkluderer følgende i anbefalingen: ”DaraLenDex kan ligesom de nuværende behandlinger bremse sygdomsudviklingen i en periode og forlænge patienternes liv”. Og videre: ”Medicinrådet finder det dog ikke dokumenteret, at effekten af DaraLenDex på patienternes levetid er bedre end de to andre behandlinger (…)”.

Det er, ifølge Carsten Levin, uforståeligt, at Medicinrådet med sin formulering får det til at fremstå som om, at der stort set ikke er forskel i den effekt, der kan opnås ved behandling med DaraLenDex versus de nuværende standardbehandlinger.

”Daratumumab er det mest potente middel, vi har fået til behandling af myelomatose de senere år. Og især til de ældre og mere skrøbelige patienter – som der er rigtig mange af i virkeligheden – som vi ser det dokumenteret i MAIA-studiet. Så at få det til at fremstå som om, at der ikke er forskel i den effekt, der kan opnås ved DaraLenDex sammenlignet med de nuværende standardbehandlinger, det er i vores optik helt skævt,” siger Carsten Levin.

DaraLenDex er undersøgt i første linje i fase III-studiet MAIA (MMY3008). Studiet har inkluderet 737 patienter med nydiagnosticeret myelomatose med en medianalder på 73 år, som blev randomiseret 1:1 til DaraLenDex eller LenDex. Behandlingen fortsatte til progression. Foruden data fra MAIA har Medicinrådet blandt andet inkluderet data fra fase III-studierne ALCYONE (MMY3007) og SWOG S0777. ALCYONE har undersøgt effekten af BorMelPred med eller uden daratumumab i patienter, med tidligere ubehandlet myelomatose, der var uegnede til transplantation, mens SWOG S0777 har undersøgt effekten af BorLenDex over for LenDex i samme patientgruppe.

Af anbefalingen fremgår det, at den estimerede mediane OS for DaraLenDex, DaraBorMelPred og BorLenDex baseret på ansøgers indsendte data er henholdsvis 103,0 måneder, 73,8 måneder og 74,9 måneder. Medicinrådet vurderer dog, at ”de ekstrapolerede kurver for DaraLenDex, som er baseret på studiedata, giver urealistisk høje OS-værdier”. Rådet vælger derfor at anvende estimater fra en netværks-metaanalyse (NMA) til at estimere overlevelsen for alle behandlingsregimer. ”Det giver et mere plausibelt billede i forhold til forventningen af behandlingen,” lyder det. Ved at bruge denne tilgang bliver den mediane OS for alle behandlingerne 81,0 måneder.

”Den offentliggjorte rapport, som er udgangspunktet for Medicinrådets stillingtagen til DaraLenDex, opstiller ikke fordele og ulemper ved behandlingen på en rimelig måde. Fra patientside har vi gjort opmærksom på, at den sammenligning, der er foretaget – efter vores vurdering – er forkert,” siger Carsten Levin.

”Man kan med rette stille sig selv spørgsmålet: Betyder længere overlevelse mindre chance for at blive godkendt? Svaret er tilsyneladende ja på grund af den måde tingene er stillet op.” 

En åben gidseltagning

I anbefalingen lægger Medicinrådet vægt på prissætningen. Det lyder således i afvisningen, at prisen på DaraLenDex er markant højere end de nuværende standardbehandlinger, og at ”en anbefaling af DaraLenDex vil derfor være forbundet med for høje omkostninger for sundhedsvæsenet, og Medicinrådet opfordrer lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen på behandlingen.”

I Myelomatose Foreningen mener man ikke, at den offentlige opfordring til lægemiddelfirmaet er en sober måde at føre forhandlinger på.

”Forhandlinger om prissætningen på et lægemiddel er noget, som Amgros skal tage med firmaet. Den måde Medicinrådet gør det her, skaber en situation, hvor parterne semi-offentligt sættes op i mod hinanden med patienterne som de umiddelbare ofre. Det er en slags åben gidseltagning. Og det er uholdbart,” siger Carsten Levin.

Han understreger, at Myelomatose Foreningen ikke de facto mener, at økonomiske argumenter altid skal fejes af bordet som ugyldige. Der kan være tilfælde, hvor prisen på et præparat overstiger det rimelige.

”I tilfældet med daratumumab er der bare rigtig mange ting, der ikke medtages i den økonomiske vurdering af præparatet; altså QALY-beregningerne. En betydelig andel af de patienterne, som ville have gavn af DaraLenDex er mennesker, som stadig er i den erhvervsaktive alder. Med behandlingen ville de kunne gå på arbejde og bidrage til samfundet. Det er en økonomisk fordel, som helt urimeligt ikke er med i QALY-beregningerne,” siger Carsten Levin.

Han pointerer ydermere, at de bivirkninger, der knytter sig til de nuværende standardbehandlinger, betyder, at patienterne hyppigt indlægges på hospitalet, for eksempel grundet infektioner og andre komplikationer. 

”DaraLenDex giver mindre belastning på patienternes samlede livskvalitet og livskraft, men den slags er der ikke taget højde for i QALY-udregningerne. QALY-modellen, sådan som den er implementeret i Danmark, er i vores optik stærkt forsimplet.”

Hæmatologisk Tidsskrift har rakt ud til formanden for fagudvalget vedr. knoglemarvskræft under Medicinrådet, Ulf Christian Frølund, for at få ham til at forholde sig til den faglige argumentation i anbefalingen af DaraLenDex. Han svarer tilbage, at han ikke har nogen uddybende kommentarer.

Læs Medicinrådets formand Steen Werner Hansens respons på kritikken fra Dansk Myelomatose Forening samt kritikken fra ledende fagfolk her.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether