Kristian Lunds blog

Real world-studier bekræfter CAR T's potentiale mod DLBCL

ASH 2018: Flere nye real world-studier bekræfter mere eller mindre de resultater, der på sidste års ASH-møde blev præsenteret i flere undersøgelser af CAR T-celle behandling af lymfom.

Resultaterne fra sidste års ASH førte blandt andet til, at Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, i august i år godkendte to CAR T-celleprodukter til behandling af patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), som har fået mindst to linjer systemisk behandling.

På ASH 2018 præsenteres flere abstracts, der beskriver ’real world’-erfaringerne med CAR T-behandling. Her ses nogenlunde samme resultater som beskrevet i 2017-studierne, både med hensyn til en remissionsrate på cirka 50 procent og bivirkningsprofilen, fortæller formand for Dansk Lymfom Gruppe overlæge Judit Meszaros Jørgensen fra Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

”Dataene bekræfter, at CAR T-behandling også i ’den virkelige verden’ er effektive hos patienter, hvor kemoterapi ikke længere virker, og kan bruges til patienter, som ikke har andre behandlingsmuligheder, f.eks. de som ikke kan henvises til autolog eller allogen stamcelletransplantation. Det er nogle patienter, hvor andre behandlingsmuligheder er udtømte, så for dem handler det om liv eller død,” siger Judit Meszaros Jørgensen og fortsætter:

”En stor fordel ved CAR T-cellebehandling er desuden, at der ikke er langtidsbivirkninger, som der er ved allogen transplantation. Her får en del patienter f.eks. graft-versus-host sygdom (GvH), hvor det fremmede immunsystem angriber kroppen og kan give tarm-, hud og lungesymptomer, som kan blive livstruende.”

Judit Meszaros Jørgensen mener, at CAR T-cellebehandling har potentiale til at få en fremtrædende rolle i behandlingen af lymfom.

”Jeg kan sagtens se for mig, at CAR T-celle behandling rykker frem i tidligere behandlingslinjer. Det kender vi også fra anden ny medicin, hvor man først har indført behandlingen til patienter, hvor der ikke er andre muligheder, men har fået bedre effekt ved at rykke behandlingen tidligere frem. Så man kan godt forestille sig, at CAR T-celle behandling på sigt kan få en plads som førstelinjebehandling af udvalgte patienter. Det kræver dog nogle flere studier – og nogle andre priser,” siger hun.

Snart skydes et studie i gang, som sammenligner højdosis kemoterapi med CAR T-cellebehandling i anden linje. Judit Meszaros Jørgensen ser frem til at se effekten af CAR T-cellebehandling tidligere i behandlingsforløbet, end den gives nu.

Stort behov for nye behandlingsmuligheder

I august i år blev CAR T-produkterne Kymriah (tisagenlecleucel) og Yescarta (axicabtagene ciloleucel) godkendt i Europa til to indikationer (https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/497-car-t-behandling-godkendt-til-b-all-og-dlbcl.html). Dels behandling af B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL), der er refraktær, recidiverende efter transplantation eller ved andet eller senere tilbagefald hos børn og unge voksne patienter op til 25 år. Dels behandling af diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) hos voksne patienter efter to eller flere linjer af systemisk behandling.

Både B-ALL og DLBCL er aggressive sygdomme, hvor patienter med tilbagefald eller patienter, som ikke responderer på standardbehandling, har et stort behov for nye behandlingsmuligheder. To-års overlevelsen for patienter med DLBCL, som ikke har reageret på flere linjer af kemoterapi, er på cirka 20 procent, oplyser Judit Meszaros Jørgensen.

I CAR T-cellebehandling tager man patientens T-celler ud og genmodificerer dem, så de kan genkende de CD19-positive lymfomceller. Når patienten får de genmodificerede T-cellerne tilbage, aktiverer de patientens eget immunsystem til at slå kræften ihjel.

”Det er lignende princip som ved allogen stamcelletransplantation, hvor man giver patienten et nyt immunsystem og på den måde får immunsystemet til at reagere på kræftcellerne. Men for at kunne komme i betragtning til en allogen transplantation, skal patienten være sygdomsfri. Det kan disse patienter ikke opnå, fordi de ikke reagerer på kemoterapi. Derfor er der brug for andre muligheder end transplantation,” siger Judit Meszaros Jørgensen.

CAR T-cellebehandling kan i starten af behandlingen give nogle alvorlige bivirkninger i forbindelse med, at immunsystemet aktiveres, f.eks. neurologiske bivirkninger og cytokin release syndrom (CRS), hvor immunforsvarets aktivering giver feber og blodtryksfald. Disse bivirkninger kan behandles med steroid og IL-6 antistof, og som regel går de over i løbet af den første måned.

Kræver certificering

I Danmark er CAR T celle-produkterne endnu ikke taget i brug, da de ikke er blevet vurderet af Medicinrådet. Vælger Medicinrådet at sige god for behandlingen, som i USA koster mellem 375.000 og 475.000 $ (cirka 2,5 mio.-3,1 mio. kr. kr. per patient) per patient (der er brug for én behandling), kan behandlingen ikke straks tages i brug. Det kræver nemlig, at de danske centre, som behandler DLBCL-patienter, bliver certificeret til at kunne varetage behandlingen, påpeger Judit Meszaros Jørgensen:

”Det kræver en hel del administrativt arbejde og diverse godkendelser, som vi ikke helt præcist kender omfanget af endnu. Det handler blandt andet om at få beskrevet nogle standardprocedurer og få uddannet personalet til at kunne håndtere bivirkninger ved behandlingen.”

Hun skyder på, at certificeringsproceduren kommer til at tage tre-seks måneder.

Judit Meszaros Jørgensens afdeling i Aarhus har via Sundhedsstyrelsens godkendelsesprocedure sendt to DLCBL-patienter til USA for at blive behandlet med CAR T-cellebehandling. Den ene patient kom tilbage til Danmark i starten af november måned og har tålt behandlingen godt. Han har oplevet nogle af de kendte bivirkninger ved behandlingen, men ikke noget livstruende.

På den indikation, som CAR T-behandlingerne er godkendt til indtil videre, vil behandlingen være relevant for cirka 30-40 personer om året i Danmark, anslår Judit Meszaros Jørgensen.

Der er igangværende kliniske studier med CAR T-celle behandling for andre lymfomundertyper, både non-Hogdkin lymfomer og Hodgkin lymfom, andre hæmatologiske sygdomme som myelomatose og akut myeloid leukæmi (AML) samt for solide tumorer

Real world-studier vedrørende CAR T og DLCBL på ASH 2018:

https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Paper114152.html

https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Paper117199.html

https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Paper117780.html

https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Paper116539.html

https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Paper110747.html

https://ash.confex.com/ash/2018/webprogram/Session13850.html

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift