Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Daratumumab forbedrer standardbehandling af AL amyloidose markant

EHA: Subkutan Darzalex (daratumumab) giver en dybere og hurtigere hæmatologisk respons og forbedrer den kliniske effekt af behandlingen, når det føjes til standardbehandlingen CyBorD af AL amyloidose.

Tilføjelsen af det subkutane anti-CD38 antistof daratumumab til standardbehandlingen CyBorD er en rationel måde at forbedre det kliniske udfald ved AL amyloidose, konkluderer forskerne bag fase III-studiet ANDROMEDA (NCT03201965), efter at de i en late breaking-session ved den virtuelle EHA-kongres 2020 kunne præsentere data, der viser, at daratumumab mere end fordobler responsraten ved behandling med CyBorD (Abstrakt #LB2604).

Forskerne præsenterede de primære resultater fra ANDROMEDA-studiet, som viser, at tilføjelsen af daratumumab har resulteret i en forbedret progressionsfri overlevelse og væsentligt højere organrespons hos nydiagnosticerede AL amyloidose-patienter. 

I alt er 388 nydiagnosticerede patienter med målbar AL amyloidose og en medianalder på 64 år blevet randomiseret til enten daratumumab og CyBorD (195) eller CyBorD (193). 71 procent af deltagerne var nyre- og 59 procent hjertepåvirket af sygdommen, og 65 procent af deltagerne var påvirket på mere end to organer. Cardiac stadie I, II og III var henholdsvis 23, 40 og 37 procent (Mayo 2004).

Den mediane varighed af behandling i daratumumab-armen var 9,6 måneder og i CyBorD-armen 5,3 måneder, og medianopfølgningen var 11,4 måneder (0,03-21,3 måneder).

Alle patienter fik cyclophosphamid (300 mg/m2 PO or IV QW), bortezomib (1.3 mg/m2 SC QW) og dexamethason (20-40 mg PO or IV QW) i seks cyklusser af dage. Daratumumab (1,800 mg, blandet med rekombinant human hyaluronidase PH20 i 15 mL) blev givet ved injektion QW i cyklus 3-6, og hver fjerde uge derefter i op til 24 cyklusser. Sygdomsstatus blev registreret hver fjerde uge i cyklus 1-6, og hver ottende uge efter cyklus 7 indtil større organskade, død, studiets afslutning eller behandlingsstop.

Studiets primære mål var generel responsrate i intention to treat-gruppen, og sekundære mål inkluderede progressionsfri overlevelse for større organskade (MOD-PFS), organ-responsrate, tid til hæmatologisk respons, overlevelse og sikkerhed. 

Den samlede responsrate ved tilføjelse af daratumumab var 53 procent mod 18 procent ved CyBorD alene. (odds ratio, 5,1; 95 procent CI, 3.2-8-2; P<0.0001), og daratumumab gav også højere generel hæmatologisk respons (92 procent mod 72 procent).

Blandt de patienter, der responderede på behandlingen var mediantiden til >/=VGPR/CR henholdsvis 17 og 60 dage i daratumumabgruppen og 25 og 85 dage for CyBorD-gruppen.

44 procent af patienterne som fik daratumumab viste respons i hjertet mod 22 procent i CyBorD-gruppen.

I alt døde 56 patienter i løbet af studiet. 27 i daratumumab-gruppen og 29 i CyBorD-gruppen, og de mest almindelige alvorlige behandlingsrelaterede bivirkninger var lymfopeni (DARA-CyBorD 13 procent/CyBorD 10 procent), lungebetændelse (otte procent/fire procent), diarre (seks procent/fire procent), hjertestop (congestive; seks procent/fem procent), neutropeni (fem procent/tre procent), syncope (fem procent/seks procent),og perifær edem (tre procent/seks procent). 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift