Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinNyt antistof har god effekt hos tungt behandlede myelomatosepatienter

ASH: Det konjugerede antistof BLENREP (belantamab-mafodotin-blmf) er effektivt til behandling af patienter med relapseret/refraktær myelomatose (RRMM) uanset, hvor mange tidligere behandlingslinjer, de har fået.

Det viser etårsresultater fra en post hoc-analyse af DREAMM-2-studiet.

Belantamab-mafodotin-blmf (belamaf) er ét af de præparater, som trækker mange hits i det videnskabelige program for myelomatose på ASH i år. Et af de studier, der rapporterer data, er det randomiserede fase II-studie DREAMM-2. De indledende resultater fra DREAMM-2 førte tidligere i år til, at FDA og EMA godkendte belamaf som monoterapi til voksne patienter med RRMM, der havde modtaget minimum fire tidligere behandlinger, inklusiv et CD-38-antistof, en proteasomhæmmer og et immunmodulatorisk stof. Etårsresultater fra en post hoc-analyse fra DREAMM-2, blev præsenteret på en session lørdag på ASH. Resultater viser overordnet, at belamaf var en veltolereret med høje responsrater i patienter med RRMM uanset antallet af tidligere behandlinger.

”Patienterne har meget avanceret sygdom, og har været igennem mange tidligere behandlingslinjer. Når de får belamaf, ser vi, at en tredjedel af dem har vedvarende respons efter seks og 12 måneder. Den mediane varighed af responset er 11 til 13 måneder. Det er flotte tal i så svær en patientgruppe,” siger Torben Plesner, der er professor ved hæmatologisk afdeling på vejle Sygehus.

Belamaf er et antistof, der er konjugeret med et toxin. Det binder sig til antigenet BCMA på myelomcellerne, hvorefter toxinet frigives og angriber myelomcellerne ihjel.

Respons på tværs af grupper

DREAMM-2 inkluderede patienter med RRMM, som havde fået minimum tre tidligere behandlinger, og var refraktære over for en proteasomhæmmer og et immunmodulatorisk stof, og refraktære og/eller intolerante over for et CD-38-antistof. Patienterne blev randomiseret til belamaf 2,5 mg/kg eller 3,4 mg/kg intravenøst hver tredje uge. Studiets primære endepunkt var samlet responsrate (ORR), mens sekundære endepunkter inkluderede responsvarighed (DoR), progressionsfri overlevelse (PFS), samlet overlevelse (OS) og sikkerhed. De data, der blev præsenteret på ASH, stammer fra en post hoc-analyse af de 97 patienter, der blev behandlet med 2,5 mg belamaf (den anbefalede dosis). I analysen blev patienterne stratificeret efter, om de havde fået tre-seks eller ≥syv tidligere behandlinger. 48 procent af patienter i studiet havde fået tre-seks tidligere behandlinger, mens de resterende 52 procent havde fået ≥syv. Medianalderen i de to grupper var henholdsvis 62 og 67 år.

Efter en median opfølgningsperiode på 12,4 måneder viser data, at ORR var 34 procent i gruppen af patienter, der havde fået tre-seks tidligere behandlinger, mens den var 30 procent i gruppen, der havde fået ≥syv. DoR var henholdsvis 11,0 og 13,1 måneder, mens PFS var 2,9 måneder versus 2,2 måneder.

Øjenproblemer er en udfordring

Den hyppigst forekommende grad 3/4 bivirkning ved belamaf i begge grupper var mikrocyster på hornhinden (keratopati). I størstedelen af tilfældene kunne denne bivirkning håndteres ved at udskyde behandling eller reducere dosis. I Vejle har man søgt om at få lov at behandle udvalgte patienter med belantamab-mafodotin og har for nuværende 12 patienter i behandling med stoffet. Torben Plesner kalder behandlingen for ”formidabel”, men han understreger i samme ombæring, at bivirkningsprofilen udgør en praktisk udfordring.

”Det er vores erfaring, at langt de fleste af de patienter, vi har behandlet, får keratopati i varierende grad, og det betyder, at de skal gå til kontrol hos en øjenlæge meget hyppigt. Belamaf administreres hver tredje uge, og forud for hver eneste behandling skal patienterne vurderes af en øjenlæge. Kontrolbesøgene varer ca. en time. Vores øjenafdeling har ikke kapacitet til at foretage de mange kontroller, så det har været en udfordring for os, og har skabt flaskehalse i behandlingen,” siger Torben Plesner.

På Vejle Sygehus har den hæmatologiske afdeling allieret sig med en privatpraktiserende øjenlæge i Vejle by for at komme problemet til livs.

Foruden keratopati har tre ud af de 12 patienter kraftige infusionsrelaterede reaktioner (IRR) med langvarige kulderystelser og temperaturer op mod 40 grader. Disse symptomer er typisk opstået én til tre timer efter afsluttet infusion og retter sig først efter, at patienterne har modtaget solumedrol (tre gange 40 mg). På Vejle Sygehus har man derfor draget den konsekvens, at alle patienter, som skal have belamaf første gang, bliver indlagt i et døgn til observation.   

Det er afdelingslæge Brian Iversen, der forestår behandlingen af myelomatosepatienter med belamaf i Vejle.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift