Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Medicinrådet afviser daratumumab i ny kombination

Medicinrådet har på gårdsdagens møde valgt ikke at anbefale CD38-antistoffet Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melphalan og prednisolon (Dar MPV) som standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte.

Daratumumab som monoterapi samt i kombination med lenalidomid og dexamethason og med bortezomib og dexamethason til tidligere behandlede patienter med myelomatose er i forvejen godkendt og indgår i Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft. Men Medicinrådet valgte altså ikke at blåstemple Dar MPV til de nydiagnosticerede, myelomatose-patienter, som ikke er egnede til højdosis-kemo med stamcellestøtte.

Begrundelsen for afvisningen er, at udgifterne forbundet med behandlingen med Dar MPV til den enkelte patient, ifølge rådets vurdering, er for høje. ’Også selvom lægemidlet har merværdi af ukendt størrelse og altså samlet set vurderes at være bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag’, lyder det.

I dag behandles nydiagnosticerede myelomatosepatienter med behandlingskrævende sygdom, som ikke er kandidater til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, med medicinske kombinationsterapier. Patienterne har en medianoverlevelse på omkring tre år, og en median progressionsfri overlevelse (PFS) på 18 måneder. Data fra godkendelsesstudiet ALCYONE, viser, at behandling med Dar MPV mere end halverer risikoen for sygdomsprogression eller død sammenlignet med bortezomib, melphalan og prednisolon alene i den omtalte patientgruppe.

Kvaliteten af data er for lav

I anbefalingen har Medicinrådet lagt vægt på, at målene med behandling med Dar MPV er at opnå længst mulig overlevelse med færrest mulige bivirkninger og bedst mulig livskvalitet. ’Vi har ikke sikre resultater for, at behandlingen øger levetiden eller tiden uden sygdomsprogression, men patienterne får ikke flere bivirkninger, og deres livskvalitet bliver ikke dårligere, når man sammenligner med den behandling, man bruger i dag’, lyder det i anbefalingen.

Medicinrådet påpeger videre, at kvaliteten af de data, der er for sammenligning af Dar MPV med den gængse standardbehandling, er meget lav. Rådet konkluderer, at det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen.

Medicinrådet oplyser, at det vil koste ca. én million kroner mere at behandle én patient med Dar MPV, end det gør at behandle patienterne med de mulige standardbehandlinger, som er til rådighed i dag. Beregningen tager højde for de ændringer, der vil ske i de efterfølgende behandlingslinjer. Omkring 140 myelomatosepatienter forventes at ville være kandidater til behandlingen, og de samlede omkostninger ved en anbefaling i det femte år efter ibrugtagning være derfor være ca. 95 millioner kroner. Lægemiddelfirmaet har imidlertid givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal lavere.

Reduktion i risiko for progression

Det er data fra fase III-studiet ALCYONE, der vægter tungest i firmaet Janssens ansøgning om tilladelse til at markedsføre Dar MPV i Danmark. Ansøgningen er suppleret med data fra andre sammenligningsstudier.   

ALCYONE-studiet er et randomiseret fase III-studie, som har inkluderet 706 patienter med nydiagnosticeret myelomatose fra 162 afdelinger i 25 forskellige lande. Samtlige patienter var erklærede uegnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte grundet komorbiditet eller alder (≥ 65 år), men havde en tilstrækkelig nyre- og leverfunktion og en performancestatus på 0-2. Patienterne blev stratificeret på alder (<75 år vs. ≥75 år), ISS-score og geografisk region (Europa vs. andet), og herefter randomiseret 1:1 til enten bortezomib, melphalan og prednisolon (n=356) eller Dar MPV (n=350). Hver serie varede seks uger, og patienterne fik op til ni serier i løbet af studieperioden.

Efter en median opfølgningsperiode på 40,1 måneder var 24 procent af patienterne i den eksperimentelle arm døde og 50 procent var progredieret, mens det galt henholdsvis 35 og 74 procent i kontrolarmen. Dar MPV resulterede således i en 58 procents reduktion i risiko for progression eller død (HR=0,42; 95% CI 0,34-0,51; P=0,0001). Efter tre års opfølgning var OS-raten 78,0 procent i den eksperimentelle arm og 67,9 procent i kontrolarmen, mens PFS-raten var henholdsvis 50,7 og 18,5 procent. Den mediane PFS var også højere for patienter i den eksperimentelle arm (36,4 måneder vs. 19,3 måneder), mens den mediane OS på nuværende tidspunkt ikke er nået i nogen af armene.

Tillæg af daratumumab var desuden associeret med højere samlet responsrate (ORR), og ved treårs-punktet blev der ikke registreret nye bivirkninger. Efter ni behandlingsserier fik flere patienter i den eksperimentelle arm alvorlige bivirkninger (38 procent), end det var tilfældet i kontrolarmen (33 procent). Pneumoni var den hyppigst rapporterede bivirkning.

Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har i år godkendt Dar MPV til nydiagnosticerede myelomatose-patienter, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift