Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

"Forlængelsen af den progressionsfri overlevelse med fem måneder var ikke alene højsignifikant men også klinisk relevant," siger Niels Abildgaard.

Isatuximab-kombination reducerer myelomatose-progression med 40 procent

ASCO: Isatuximab øger markant virkningen af pomalidomid og dexametason i behandlingen af recidiv/refraktær myelomatose (RRMM).

Det viser resultaterne af den randomiserede, multi-center fase III-undersøgelse, ICARIA-MM, der søndag blev præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago (Abstrakt 8004).

"Antistof behandlingen med isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason viste en 40 procent reduktion i risiko for progression eller død sammenlignet med pomalidomid og dexamethason alene," siger professor Niels Abildgaard, som behandler patienter med myelomatose ved hæmatologisk afdeling, Odense Universitets Hospital, og som forsker i sygdommen.

"Det er værd at bemærke, at de inkluderede patienter næsten alle var refraktære (modstandsdygtige) overfor behandling med lenalidomid (Revlimid) og tre ud af fire var refraktære overfor proteasomhæmmer, typisk f.eks bortezomib (velcade) givet som led i første- eller andenlinjebehandling. I udgangspunktet var det således en meget vanskelig gruppe af patienter at behandle. Forlængelsen af den progressionsfri overlevelse med fem måneder var ikke alene højsignifikant men også klinisk relevant," understreger Abildgaard.

Vigtige resultater som blev præsenteret på ASCO var bl.a.:

  • Kombinationsbehandlingen med isatuximab resulterede i en signifikant højere responsrate end behandling med pomalidomid og dexamethason alene
  • Median progressionsfri overlevelse (PFS) på 11,5 måneder i isatuximab kombinationsbehandling mod 6,5 måneder med pom-dex, p = 0,001; HR 0,596
  • Samlet responsrate (ORR) på 60 procent for isatuximab-kombinationsbehandling mod 35 procent i kontrolarmen, p <0,0001
  • Behandlingsfordelen var konsekvent på tværs af subgrupper, inklusiv patienter ældre end 75 år, patienter med nedsat nyrefunktion samt patienter som var resistente overfor lenalidomid
  • Der blev observeret en trend mod øget overlevelse; omend en længere opfølgning af data er nødvendig for endelig vurdering

Bivirkningerne med og uden isatuximab var følgende i undersøgelsen:

  • Bivirkninger grad ≥3: 86,8 procent vs 70,5 procent
  • Patienter som døde på grund af bivirkninger: 7,9 procent vs 9,4 procent
  • Infektioner grad ≥3: 42,8 procent vs 30,2 procent
  • Grad ≥3 neutropeni: 84,9 procent (febril 11,8%) og 70,1 procent (febril 2,0%)
  • Isatuximab-infusionsreaktioner blev rapporteret hos 38,2 procent af patienterne

Isatuximab er et monoklonalt antistof rettet mod CD38-receptoren på myelomcellerne og aktiverer forskellige mekanismer, som fører til tumorcelledød. Ansøgning om godkendelse er indsendt til EMA, men er endnu ikke blevet endeligt vurderet i fht. effekt og sikkerhed.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift