Kristian Lunds blog

Ninlaro forbedrer PFS hos transplanterede myelomatosepatienter

Proteasomhæmmeren Ninlaro (ixazomib) forbedrer den progressionsfri overlevelse (PFS) efter autolog stamcelle-transplantation (ASCT) hos patienter med nyligt diagnosticeret myelomatose. Det viser resultater af det dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede fase III-forsøg TOURMALINE-MM3.

I studiet, som er publiceret i The Lancet, deltog 656 patienter, som efter ASCT blev randomiseret til enten at modtage ugentlig Ninlaro eller placebo i op til to år.

Resultaterne viste, at behandlingen med Ninlaro var godt tolereret, havde en lav afbrydelsesrate (syv procent for ixazomib, fem procent for placebo) og forbedrede PFS med 39 procent sammenlignet med placebo.

Den mediane PFS var 26,5 måneder for Ninlaro versus 21,3 måneder for placebo. Median samlet overlevelse blev ikke nået i hverken Ninlaro- eller placeboarmen efter en median opfølgning på 31 måneder.

TOURMALINE-MM3 er det første randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede studie af en proteasomhæmmer, der anvendes som vedligeholdelse efter ASCT. Revlimid (lenalidomid) er godkendt til indikationen, men 29 procent af de patienter, der starter behandlingen, må afbryde den på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger.

Proteasomhæmmere har en anden virkningsmekanisme og kan derfor være et alternativ til Revlimid, påpeger forskerne bag undersøgelsen. Hertil kommer, at Ninlaro har en håndterbar toksicitetsprofil og ugentlig oral dosering, hvilket ifølge forskerne gør den velegnet til vedligeholdelsesbehandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift