Kristian Lunds blog

Revlimid udskyder markant progression for nye myelomatose-patienter

Vedligeholdelsesbehandling med Revlimid (lenalidomid) forbedrer signifikant den progressionsfri overlevelse (PFS) hos nyligt diagnosticerede myelomatose-patienter.

Det viser resultaterne af Myeloma XI-studiet, hvor patienter, der fik vedligeholdelsesbehandlingen efter højdosisbehandling og stamcelletransplantation, desuden havde en signifikant stigning i den samlede overlevelse.

Denne forbedring af den samlede overlevelse (OS) var dog ikke statistisk signifikant for den samlede studiepopulation.

Resultaterne, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Lancet Oncology, er baseret på 1.917 nydiagnosticerede patienter, der mellem 13. januar 2011 og den 11. august 2017 indgik i studiet, hvor 1.137 patienter fik vedligeholdelsesbehandling med Revlimid og 834 patienter fungerede som kontrolgruppe.

Efter en median opfølgning på 31 måneder var den mediane progressionsfri overlevelse på 39 måneder (95% CI 36-42) med Revlimid mod 20 måneder i kontrolgruppen, svarende til forbedring på 54 procent. Til gengæld var den 3 års overlevelse på 78,6% i lenalidomidgruppen og 75,8% i kontrolgruppen ikke statistisk bemærkelsesværdig.

Progressionsfri overlevelse blev forbedret med lenalidomid sammenlignet med observation i alle forudbestemte undergrupper.

I forudbestemte undergruppeanalyser var den 3-årig overlevelse for transplantationsberettigede patienter, der fik Revlimid, på 87,5% mod 80,2% i observationsgruppen, svarende til en forbedring i overlevelsen på 31 procent.

For patienter, der ikke var transplantationsberettigede var den 3-årige overlevelse større i observationsgruppen (69,8 procent) end i Revlimid-gruppen (66,8 procent).

Baseret på cytogenetiske risikogrupper var den 3-årig overlevelse for standard risikopatienter på 86,4 procent i Revlimidgruppen sammenlignet med 81,3 procent i observationsgruppen.

Hos patienter med høj risiko var det 74,9 procent mod 63,7 procent

Hos patienter med højrisiko var det 62,9 procent mod 43,5 procent.

Froskerne understreger dog at disse undergruppeanalyser skal fortolkes med forsigtighed grundet få deltagere og dermed statistisk usikkerhed.

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Læs mere ...

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift