Kristian Lunds blog

Polatuzumab vedotin på vej til EU-godkendelse mod r/r DLCBL

CHMP anbefaler en betinget EU-godkendelse af polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) til personer med tidligere behandlet recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL), som ikke er kandidater til en hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Den anbefalede godkendelse fra EMAs udvalg for lægemidler til mennesker repræsenterer en potentiel ny mulighed for denne patientgruppe, som har begrænsede muligheder.

Baseret på den positive CHMP-anbefaling forventer Roche, som står bag CD79b antistof-lægemiddelkonjugatet, en endelig beslutning om betinget markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen i den nærmeste fremtid.

Den positive CHMP-udtalelse er baseret på resultater fra det globale fase Ib/II-studie GO29365, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology (https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00172). Studiet er det første og eneste kliniske forsøg, der viser højere responsniveauer og forbedret samlet overlevelse (OS) sammenlignet med bendamustin og MabThera (BR), som ofte anvendes til behandling af mennesker med r/r DLBCL, der ikke er kandidater til en hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

I fase II-delen af ​​undersøgelsen blev 80 patienter med stærkt forbehandlet r/r DLBCL randomiseret til enten at modtage BR eller BR i kombination med polatuzumab vedotin i en fast varighed på seks 21-dages cyklusser. Af de tilmeldte patienter havde 80 procent refraktær sygdom. Det primære endepunkt var komplet respons (CR), mens sekundære endepunkter inkluderede samlet responsrate (ORR; CR og delvis respons) ved undersøgelsesvurdering og bedste ORR ved afslutningen af ​​behandlingen. Øvrige undersøgelsesendepunkter inkluderede varighed af respons, progressionsfri overlevelse (PFS), begivenhedsfri overlevelse (EFS) og OS.

Resultaterne af GO29365-studiet viser, at 40 procent (16 patienter) af de 40 patienter, der blev behandlet med polatuzumab vedotin plus BR, opnåede CR, hvilket betyder, at der ikke kunne påvises nogen kræft på vurderingstidspunktet, sammenlignet med 17,5 procent (syv patienter) med BR alene. 

Undersøgelsen viste også, at polatuzumab vedotin plus BR mere end fordoblede OS med en median OS på 12,4 måneder i polatuzumab vedotin-armen mod 4,7 måneder i patienterne, der kun fik BR (HR 0,42).

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos personer behandlet med polatuzumab vedotin i kombination med BR inkluderede anæmi, trombocytopeni, neutropeni, træthed, diarré, kvalme og pyrexi. De patienter, som fik polatuzumab vedotin plus BR, havde højere niveauer af grad 3-4 neutropeni (46,2 procent mod 33,3 procent), anæmi (28,2 procent mod 17,9 procent) og thrombocytopeni (41 procent mod 23,1 procent), men lignende grad 3-4 infektioner (23,1 procent mod 20,5 procent) mod BR-gruppen. Perifer neuropati forbundet med polatuzumab vedotin (43,6 procent af patienterne) var grad 1-2 og blev løst hos de fleste patienter.

I studie-artiklens diskussion lyder det blandt andet, at studiets fase II-design samt dets beskedne størrelse er potentielle begrænsninger, selvom der blev observeret en klar og signifikant PFS- og OS-fordel ved behandling med polatuzumab vedotin sammen med BR.

Udskriv Email

Overlæge forventer: Polivy kan forbedre outcome ved tilbagefald af DLBCL

”Glædeligt”. Sådan beskriver overlæge Peter de Nully Brown fra Rigshospitalets hæmatologiske afdeling Europa-Kommissionens betingede godkendelse af det CD79b-targeterede antistofkonjugat Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) (BR) til behandling af patienter med recidiveret eller refraktær (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy EU-godkendt til behandling af r/r DLBCL

Europa-Kommissionen har givet en betinget godkendelse af CD79b-antistofkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) (BR) til behandling af patienter med recidiveret eller refraktær (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift