Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Polatuzumab vedotin på vej til EU-godkendelse mod r/r DLCBL

CHMP anbefaler en betinget EU-godkendelse af polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) til personer med tidligere behandlet recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL), som ikke er kandidater til en hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Den anbefalede godkendelse fra EMAs udvalg for lægemidler til mennesker repræsenterer en potentiel ny mulighed for denne patientgruppe, som har begrænsede muligheder.

Baseret på den positive CHMP-anbefaling forventer Roche, som står bag CD79b antistof-lægemiddelkonjugatet, en endelig beslutning om betinget markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen i den nærmeste fremtid.

Den positive CHMP-udtalelse er baseret på resultater fra det globale fase Ib/II-studie GO29365, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology (https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00172). Studiet er det første og eneste kliniske forsøg, der viser højere responsniveauer og forbedret samlet overlevelse (OS) sammenlignet med bendamustin og MabThera (BR), som ofte anvendes til behandling af mennesker med r/r DLBCL, der ikke er kandidater til en hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

I fase II-delen af ​​undersøgelsen blev 80 patienter med stærkt forbehandlet r/r DLBCL randomiseret til enten at modtage BR eller BR i kombination med polatuzumab vedotin i en fast varighed på seks 21-dages cyklusser. Af de tilmeldte patienter havde 80 procent refraktær sygdom. Det primære endepunkt var komplet respons (CR), mens sekundære endepunkter inkluderede samlet responsrate (ORR; CR og delvis respons) ved undersøgelsesvurdering og bedste ORR ved afslutningen af ​​behandlingen. Øvrige undersøgelsesendepunkter inkluderede varighed af respons, progressionsfri overlevelse (PFS), begivenhedsfri overlevelse (EFS) og OS.

Resultaterne af GO29365-studiet viser, at 40 procent (16 patienter) af de 40 patienter, der blev behandlet med polatuzumab vedotin plus BR, opnåede CR, hvilket betyder, at der ikke kunne påvises nogen kræft på vurderingstidspunktet, sammenlignet med 17,5 procent (syv patienter) med BR alene. 

Undersøgelsen viste også, at polatuzumab vedotin plus BR mere end fordoblede OS med en median OS på 12,4 måneder i polatuzumab vedotin-armen mod 4,7 måneder i patienterne, der kun fik BR (HR 0,42).

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos personer behandlet med polatuzumab vedotin i kombination med BR inkluderede anæmi, trombocytopeni, neutropeni, træthed, diarré, kvalme og pyrexi. De patienter, som fik polatuzumab vedotin plus BR, havde højere niveauer af grad 3-4 neutropeni (46,2 procent mod 33,3 procent), anæmi (28,2 procent mod 17,9 procent) og thrombocytopeni (41 procent mod 23,1 procent), men lignende grad 3-4 infektioner (23,1 procent mod 20,5 procent) mod BR-gruppen. Perifer neuropati forbundet med polatuzumab vedotin (43,6 procent af patienterne) var grad 1-2 og blev løst hos de fleste patienter.

I studie-artiklens diskussion lyder det blandt andet, at studiets fase II-design samt dets beskedne størrelse er potentielle begrænsninger, selvom der blev observeret en klar og signifikant PFS- og OS-fordel ved behandling med polatuzumab vedotin sammen med BR.

Udskriv Email

Dansk Hodgkingruppe vil granske tyske data om stråling

At stråle eller ikke at stråle. Det er et spørgsmål, som den danske Hodgkingruppe vil overveje, efter at tyske hæmatologer har droppet afsluttende strålebehandling som standard for patienter med nydiagnosticeret højrisiko Hodgkinlymfom. Umiddelbart er der dog ikke planer om at ændre den danske strategi, fortæller overlæge Peter Kamper.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift