Kristian Lunds blog

Høj overlevelse efter primær strålebehandling ved tilbagefald af FL

Prognosen ved tilbagefald efter primær strålebehandling er lovende for patienter med lokaliseret follikulært lymfom (FL), viser en retrospektiv analyse. Patienter, der oplevede hurtigt tilbagefald - det vil sige et år eller mindre efter diagnosen - havde dog signifikant dårligere overlevelse, viser analysen.

I analysen, som er publiceret i International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, har forskere retrospektivt undersøgt 512 patienter med lokaliseret FL ved hjælp af data fra flere centre, under ledelse af International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG). Kliniske oplysninger blev indsamlet, herunder detektionsmetode, alder ved tilbagefald, lokalisering af tilbagefald og respons på vedligeholdelsesbehandling.

Sygdomstilfælde er i analysen defineret som lymfom, der ikke reagerer på primær strålebehandling indenfor den foreskrevne dosisvolumen, hvilket indebærer ingen radiografisk eller klinisk respons inden for seks måneder efter indledende strålebehandling.

Med en gennemsnitlig opfølgning på 52 måneder fandt forskerne, at 29,1 procent af patienterne udviklede tilbagefald gennemsnitligt 23 måneder efter primær strålebehandling.

Tre-årsoverlevelsen var 91,4 procent for patienter med lymfom-recidiv efter primær strålebehandling. I alt opstod 16 dødsfald under opfølgningen. Otte var lymfomspecifikke dødsfald, tre var af andre årsager, og hos fem patienter var årsagen ukendt.

Når forskerne undersøgte overlevelse baseret på tilbagefaldstidspunktet, fandt de, at den samlede overlevelse (OS) var signifikant værre for patienter, som havde tilbagefald 12 måneder eller mindre efter diagnosetidspunktet. Her var OS 88,7 procent sammenlignet med 95,8 procent for resten af patienterne.

Forskerne fandt ingen forskel i OS mellem patienter, der modtog øjeblikkelig vedligeholdelsesbehandling, sammenlignet med patienter, der modtog observation efter tilbagefald. Der var heller ikke nogen signifikant forskel i overlevelsen mellem patienter, der fik tilbagefaldet efter et år eller derunder, men undergik øjeblikkelig behandling, sammenlignet med patienter med tidligt tilbagefald, som blev observeret.

Selvom primær strålebehandling kan være helbredende ved lokaliseret FL, vil cirka 30-50 procent af patienterne få tilbagefald, og den optimale vedligeholdelsesbehandling er ikke veldefineret, pointerer forskerne bag analysen.

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Læs mere ...

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift