Kristian Lunds blog

Ny CLL-behandling viser god respons - men bivirkningerne driller

Carsten Utoft Niemann

Kombinationen af 3. generations CD20-antistoffet Gazyvaro (obinutuzumab) og BCL2-hæmmeren Venclyxto (venetoclax) giver en høj samlet responsrate ved behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Det viser den tyske fase II-undersøgelse CLL2-BAG, hvis resultater er publiceret i Lancet Oncology.

Overlæge Carsten Utoft Niemann, som er ansvarlig for CLL-forskningen på Rigshospitalet, ser resultaterne fra CLL2-BAG som et eksempel på, at der bliver flere og flere behandlingsmuligheder for CLL-patienter. Han påpeger, at selvom kombinationsbehandlingen ser ud til at have en høj respons, er der stadig betydelige bivirkninger at tage højde for.

”Publikationen af CLL2-BAG viser, at behandlingsmulighederne og kombinationerne af forskellige behandlinger fortsat bliver udvidet ved CLL. Det ses dog af bivirkningerne ved studiet, at specielt risikoen for infektioner og risikoen for Richters transformation til et mere aggressivt lymfom fortsat er en stor udfordring,” siger Carsten Utoft Niemann.

I CLL2-BAG har 66 patienter med CLL modtaget seks induktionscykler efterfulgt af op til 24 måneders vedligeholdelsesbehandling med Gazyvaro og Venclyxto. Af de 63 patienter, der blev medtaget i effektivitetsanalysen, havde 34 behandlingsnaiv sygdom og 29 relaps/refraktær sygdom.

Efter to cyklusser af kemoterapi (bendamustin) efterfulgt af Gazyvaro og Venclyxto observerede forskerne en samlet responsrate på 95 procent. Ved udgangen af ​​induktionsfasen reagerede alle de behandlingsnaive patienter, mens det gjaldt 90 procent af patienterne med relaps/refraktær sygdom. Fem patienter havde opnået fuldstændig remission, og 55 patienter havde et delvist respons.

Efter 15 måneder var både den progressionsfrie og den samlede overlevelse 100 procent blandt de behandlingsnaive patienter, mens den progressionsfrie overlevelse var 83 procent blandt patienterne med relaps/refraktær sygdom og den samlede overlevelse 90 procent.

Forskere observerede minimal restsygdom (MRD) negativitet i perifert blod hos 91 procent af de behandlingsnaive patienter og hos 83 procent af patienterne med relaps/refraktær sygdom.

Paula Cramer fra den tyske CLL Study Group på University Hospital, Köln, og hendes medforfattere beskriver effektiviteten af Gazyvaro-Venclyxto-kombinationen som ”opmuntrende”.

”Kombinationen af ​​venetoclax og obinutuzumab giver hurtige reaktioner med MRD-negative remissioner hos de fleste patienter. På baggrund af erfaringerne med venetoclax kombineret med rituximab i et andet forsøg og med venetoclax og obinutuzumab i denne og en anden undersøgelse, synes disse dybe, MRD-negative remissioner at vare i væsentlig tid efter afslutning af behandlingen,” skriver forskerne i deres artikel i Lancet Oncology.

I alt fem dødsfald

Af de 677 bivirkninger, som blev observeret i studiet, blev 427 (63 procent) anset for at være relateret til undersøgelsen, og 69 af disse var alvorlige bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger var infektioner, der oplevedes af fire patienter under behandling med bendamustin og 18 tilfælde hos 11 patienter under induktionsbehandling. Dette omfattede lungebetændelse, sepsis og cytomegalovirusinfektion, såvel som neutropeni og trombocytopeni.

Seks patienter oplevede også infusionsrelaterede reaktioner, fire havde koronararterieforstyrrelse – en under bendamustin-behandlingen og tre under induktion – mens der var tre tilfælde af neoplasmer.

Fem patienter i gruppen med relaps/refraktær CLL døde; tre sepsisrelateret til undersøgelsesbehandlingen og to relateret til Richters transformation. Forskerne bag studiet skriver, at det kan synes af meget, men påpeger, at når deltagerantallet er så lavt, som det er i studiet, kan selv nogle få patienter få en betydelig effekt på de samlede resultater.

Carsten Utoft Niemann oplyser, at Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet, på vegne af Nordic CLL Study Group og sammen med Tyskland, deltager i GAIA/CLL13-studiet for førstelinjebehandling af CLL og VISION/HO141 sammen med Holland for senere linje behandling af CLL. Håbet er sat kunne komme nærmere en mere personlig behandling af CLL-patienter, også i forhold til risikoen for bivirkninger, fortæller han.

”Vi håber indenfor de næste år at kunne afklare, hvilke behandlingsmuligheder der bedst dækker behovet for, hvilke patienter, og dermed skabe en bedre individualiseret behandling for patienter med CLL. I forhold til infektionsrisikoen, arbejder vi fokuseret på at kunne forudsige, hvilke patienter der har stor risiko for infektion, så vi også kan tilbyde tidlig eller tilpasset behandling til disse,” siger Carsten Utoft Niemann og henviser til et studie, som blev præsenteret på EHA-kongressen i juni.

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Læs mere ...

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift