Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Adcetris giver lille klinisk merværdi til voksne med CD30+ kutant T-celle-lymfom

Medicinrådet vurderer, at Adcetris (brentuximab vedotin) til voksne patienter med CD30+ kutant T-celle-lymfom giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med den nuværende standardbehandling.

Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft har vurderet ALCANZA-studiet, som er et internationalt, open-label, randomiseret, fase lll-studie. Studiet inkluderede patienter med MF (Mycosis Fungoides) eller pcALCL (imær kutant anaplastisk storcellelymfom), som blev randomiseret 1:1 til enten at modtage Adcetris 1,8 mg/kg eller den nuværende standardbehandling i form af enten ugentlig administration af peroral methotrexat 5-50 mg eller daglig administration af peroral bexaroten 300 mg/m2.

Den tydelige forbedring af ORR4 (samlet responsrate i miminum fire måneder), som ses i ALCANZA, viser, at Adcetris giver en umiddelbar bedre symptom- og tumorreduktion, hvilket fagudvalget vægter højt. Det bemærkes, at det kun er et beskedent antal patienter, som opnår komplet remission. Dette antal er dog signifikant højere end ved behandling med standardbehandling (hhv. 15,6 % og 1,6 %).

Effekten, der ses ved ORR4, ser ud til at være af længere varighed, idet den gennemsnitlige tid til progression (PFS) er forbedret ved behandling med Adcetris frem for standardbehandling.

Fagudvalget finder det overraskende, at livskvaliteten ikke bedres mere trods bedring af hudsymptomer. Dette kan hænge sammen med de bivirkninger, der er forbundet med behandlingen med Adcetris, som for en del patienter vil bevirke, at behandlingen fravælges, mener fagudvalget.

Alt i alt konkluderer fagudvalget, at der er evidens for en vis effekt af Adcetris sammenlignet med standardbehandling på den korte bane i forhold til symptomreduktion og PFS, men effekten reflekteres ikke i en bedre livskvalitet. På flere af effektmålene er der ingen forskel på Adcetris og standardbehandling, hvilket taler imod en vigtig eller stor merværdi.

I forhold til en dansk klinisk sammenhæng vurderer fagudvalget, at Adcetris primært bør anvendes til patienter med stadie IIB og opefter og dermed på en mere selekteret gruppe end studiepopulationen. Behandling med Adcetris bruges allerede i dansk praksis på den mere snævre indikation.

Fagudvalget gør opmærksom på, at der skal udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der hæmmer lægemiddelmetabolisme i leverens CYP3A4-enzymsystem, idet der er observeret interaktion mellem disse lægemidler og brentuximab vedotin.

Den kliniske betydning heraf er usikker, men der advares om neutropeni i produktresuméets afsnit om overdosering. Fagudvalget har efterspurgt information fra ansøger angående andelen af studiepopulationen, som var refraktære overfor lægemidler i sammenligningsgruppen, og hvordan dette blev håndteret i randomiseringen. Ansøger har ikke kunnet svare på dette.

Medicinrådet skal nu vurdere, hvorvidt Adcetris skal indføres som national standardbehandling til voksne patienter med CD30+ kutant T-celle-lymfom.

FORSIDEN LIGE NU

Real world-studier bekræfter CAR T's potentiale mod DLBCL

04. December 2018 Lymfoma Signe Juul Kraft
ASH 2018: Flere nye real world-studier bekræfter mere eller mindre de resultater, der på sidste års ASH-møde blev præsenteret i flere undersøgelser af CAR…

Høj respons på Empliciti-kombination mod ulmende myelomatose

04. December 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
ASH 2018: 84 procent af patienterne med højrisiko ulmende (smoldering) myelomatose (SMM) responderede i et fase II-forsøg på behandling med Empliciti…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift