Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Nyt antistofkonjugat øger responsen mod aggressivt lymfom

ASH 2017: Antistofkonjugatet polatuzumab vedotin sammen med bendamustin og rituximab (BR) øger responsen sammenlignet med BR alene i tidligere behandlet aggressivt lymfom.

Det viser den randomiserede fase II-undersøgelse GO29365 (Abstrakt 2821), som blev præsenteret på ASH søndag aften.

Overlæge på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, og leder af de hæmatologiske forsøg i Fase 1-enheden Martin Hutchings kalder resultaterne ”meget spændende”.

”Det er behandling af patienter i en svær situation, som viser ret høj effektivitet. Det er noget, der kan tåles af patienterne, og hvis man kigger på responsraterne, er det et rigtig aktivt stof. Ligesom brentuximab vedotin, tror jeg også, at polatuzumab vedotin er ved at finde en plads i behandlingen af både storcellet B-cellelymfom og måske også follikulært lymfom,” siger Martin Hutchings.

På sidste års ASH-møde blev der præsenteret data fra polatuzumab vedotin i enkeltarmsstudier. I det nye studie har man sammenlignet polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin plus rituximab i patienter med diffust stort B-celle lymfom (DLBCL), der ikke er kandidater til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Resultaterne viser, at 33 procent af de patienter, der fik standardbehandling, responderede på behandlingen, heraf havde 20 procent komplet respons. For de patienter, der fik polatuzumab vedotin, var de tilsvarende tal hhv. 70 og 58 procent.

Der blev ikke observeret uventede sikkerhedssignaler ved tilsætning af polatuzumab vedotin til BR. De mest almindelige grad 3-4 bivirkninger med polatuzumab vedotin plus BR sammenlignet med henholdsvis BR alene var lave hvide blodlegemer (46,2 mod 35,9 procent), lavt antal hvide blodlegemer med feber (10,3 procent mod 5,1 procent), lavt blodpladeantal (33,3 procent mod 20,5 procent), anæmi (25,6 procent mod 12,8 procent) og infektioner (17,9 procent mod 17,9 procent).

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen blev polatuzumab vedotin for nylig givet betegnelsen ’Breakthrough Therapy’ af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, og PRIME (PRIority MEdicines)-betegnelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. til behandling af mennesker med tilbagefald eller refraktær DLBCL.

Der er en række undersøgelser i gang, der evaluerer effektiviteten og sikkerheden af ​​polatuzumab vedotin til flere typer non-Hodgkin lymfom, herunder kombinationer med obinutuzumab, venetoklax og atezolizumab.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift