Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CAR T øger overlevelsen hos helt små børn med B-ALL

Også de alleryngste patienter med refraktær/relaps B-celle akut lymfatisk leukæmi (r/r B-ALL) kan have gavn af CAR T-cellebehandling.

Det viser en retrospektiv analyse fra International Berlin-Frankfurt-Münster (I-BFM)-studiegruppen, som blev præsenteret (abstrakt #S116) på EHA-kongressen i midten af juni.

Børn under tre år, der rammes af B-ALL, har ofte meget aggressiv sygdom og dårlige resultater med konventionel behandling. Fase II-studiet ELIANA har undersøgt CAR T-cellebehandling hos 97 patienter i alderen tre til 24 år, men der mangler data for brugen af CAR T hos de alleryngste børn.

Forskerne fra I-BFM-gruppen har analyseret data fra alle patienter med B-ALL under tre år, der er blevet screenet til CAR T-cellebehandlingen Kymriah i et af 15 centre i Europa og Israel. I alt 30 patienter blev screenet og fik høstet T-celler. Ud af dem modtog tre patienter ikke CAR T-infusioner, to på grund af produktionsfejl og en på grund af progressiv sygdom. Af de 27 patienter, der fik CAR T-infusioner, kunne 26 evalueres.

Børnenes gennemsnitsalder ved diagnose var 4,4 måneder, og gennemsnitsalderen ved CAR T-infusion var 17,4 måneder. 19 af de 30 børn var drenge, og 21 havde gennemgået en stamcelletransplantation. Børnene havde gennemsnitligt modtaget to tidligere behandlingslinjer, ikke inklusive transplantation. Syv af børnene havde modtaget Besponsa (inotuzumab), og 11 havde modtaget Blincyto (blinotumumab).

Af de 27 patienter, der fik en CAR T-infusion, havde 17 tilstrækkelige celler høstet på en enkelt dag, mens resten krævede to-fire dage. CAR T-produktet blev med succes fremstillet hos 28 patienter med en median dosis på 2,3 x 106/kg patientvægt. Behandlingen mislykkedes for to af de 26 evaluerbare patienter, hvilket resulterede i en minimal restsygdom (MRD)-negativitetsrate på 92 procent.

Eventfri overlevelse efter seks måneder var 67 procent, mens eventfri overlevelse efter 12 måneder var 58 procent. De tilsvarende tal i ELIANA-studiet var 73 procent og 50 procent.

Den samlede overlevelsesrate var 88 procent efter både seks og 12 måneder. I ELIANA-studier var tallene hhv. 90 procent og 76 procent.

Seks- og 12-måneders sandsynligheden for vedvarende udtømning af B-celler, hvilket indikerer CAR T-persistens, var hhv. 77 procent og 68 procent.

I alt 10 af de 27 patienter modtog yderligere behandling. Tre fik vedligeholdelsesbehandling for dårlig CAR T-persistens, to fik kemoterapi mod tilbagefald, og fem gennemgik allogen stamcelletransplantation. Af seks patienter, der oplevede et tilbagefald efter at have fået et komplet respons, havde to CD19-tilbagefald.

30 dage efter CAR T-infusion var der grad 3 eller højere cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) hos to patienter, mens alvorlig neurotoksicitet forekom hos en, og grad 3 eller højere tiltagende cytopenier forekom hos otte patienter.

Toksicitetsprofilen for de yngste patienter var generelt gunstig sammenlignet med ELIANA-studiet med kortere medianvarighed for CRS og en lavere hyppighed af anvendelse af RoActemra (tocilizumab). Det skal dog bemærkes, at I-BFM-efterforskerne brugte American Society for Transplantation and Cellular Therapy CRS consenus criteria, mens ELIANA-forskerne brugte University of Pennsylvania-kriterier.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift