Kristian Lunds blog

Børneleukæmi-overlevere har markant højere risiko for indlæggelse

Gitte Vrelits Sørensen

Børn og unge, der har overlevet leukæmi i fem år, har samlet set en dobbelt så høj risiko for at blive indlagt, som andre børn og unge. Og den øgede risiko for indlæggelse fortsætter langt ind i voksenlivet.

Det viser et et stort nordisk kohorte-studie, som forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har stået i spidsen for.

Resultaterne er offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Journal of the National Cancer Institute, og det er første gang, at der er lavet en dybtgående undersøgelse af risikoen for at blive indlagt for både overlevere af den hyppigste form for leukæmi hos børn, akut lymfoblastær leukæmi ALL, den næsthyppigste form, akut myeloid leukæmi (AML), samt kronisk myeloid leukæmi (CML), som er meget sjælden.

Ved hjælp af de unikke nordiske registre har forskerne stor set kunnet skabe et komplet overblik over forekomsten af sygdomme hos børneleukæmi-overlevere, der er så alvorlige, at de kræver hospitalsindlæggelse. Forskerne fulgte i alt 4.003 fem-års-overlevere diagnosticeret med leukæmi før 20-års alderen mellem 1970 og 2008 i Danmark, Sverige, Finland og Island.

Forskerne inddelte årsagerne til hospitalsindlæggelser på i alt 120 forskellige sygdomskategorier. Herefter blev risikoen for hospitalsindlæggelse blandt de tidligere børneleukæmipatienter sammenlignet med risikoen for hospitalsindlæggelse blandt knap 130.000 børn og unge uden en børnekræftdiagnose. 

Resultaterne viser blandt andet, at leukæmitypen har betydning for mønsteret af senfølger.

"For både CML- og AML-overlevere var den samlede risiko for indlæggelse højere end hos ALL-overlevere. Dette kan skyldes at knoglemarvstransplantation har været anvendt hyppigere ved AML og CML end ved ALL," siger læge og ph.d.-studerende Gitte Vrelits Sørensen.

Forskerne fandt desuden, at ALL-overlevere havde særlig høj risiko for blandt andet hjernetumor, epilepsi og nedsat funktion af hypofysen. Hos AML-overlevere fandt de høj risiko for blandt andet hjertesvigt og grå stær, og for CML-overlevere fandt de høj risiko for blandt andet grå stær, lungebetændelse samt sygdomme i knogler og led.

Næste skridt er at koble informationer

Undersøgelsen bidrager med ny viden til både langtidsoverlevere og sundhedspersonale, og informationen vil være nyttig i forbindelse med udarbejdelse af langtidsopfølgningsguidelines for denne store og voksende gruppe af børnekræftoverlevere. Forskernes næste skridt bliver at koble informationer med detaljerede behandlingsinformationer.

"For ALL-overleverne er vi f.eks. i gang med at lave en stor undersøgelse, hvor vi bliver i stand til at se, hvordan den primære kræftbehandling (herunder stamcelleterapi og stråling) og tilbagefald af leukæmi påvirker risikoen for senfølger. På den måde bliver vi i stand til at afgøre om der er nogle grupper af børneleukæmi-overlevere, der bør følges ekstra tæt, og andre grupper, der måske ikke behøver følges så tæt," siger Gitte Vrelits Sørensen.

Børn med leukæmi har med de seneste årtiers intensivering af behandlingen opnået en markant forbedring i overlevelsen. For ALL gælder det, at omkring 90 procent i dag bliver langtidsoverlevere. Behandlingen kan være intensiv og forbundet med bivirkninger, hvoraf nogle er alvorlige, og måske først viser sig mange år efter endt behandling.

"Det er vigtigt at pointere, at selvom leukæmi-overleverne generelt har en høj relativ risiko for mange sygdomme sammenlignet med befolkningen generelt, så er sygdommene heldigvis sjældne, og derfor er den absolutte risiko generelt lav – også for leukæmi-overlevere. Det er også vigtigt at understrege, at størstedelen af børn, der diagnosticeres med leukæmi i dag, overlever uden alvorlige senfølger," siger Gitte Vrelits Sørensen.

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Læs mere ...

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift