Kristian Lunds blog

Duvelisib forbedrer resultaterne for modstandsdygtig CLL og SLL

Phosphoinositid-3-kinase δ/γ-hæmmeren duvelisib kan forbedre sygdomsresultaterne betydeligt for nogle patienter med leukæmi og lymfom, der er vanskelige at behandle.

Det viser data fra fase III-forsøget DUO, som er offentliggjort i Blood.

Studiet har sammenlignet ​​duvelisib versus den godkendte standardbehandling Arzerra (ofatumumab), som er et monoklonalt antistof, der målretter CD20-proteinet på overfladen af ​​B-celler.

Undersøgelsen omfattede 319 patienter med relaps/refraktær kronisk lymfaitisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfatisk lymfom (SLL), der tidligere havde modtaget gennemsnitligt to kræftbehandlinger (en tredjedel havde fået tre eller flere). Patienterne blev randomiseret til enten at modtage to daglige behandlinger med oral duvelisib eller intravenøs Arzerra. Patienterne blev herefter fulgt i gennemsnitligt 22,4 måneder.

Den gennemsnitlige behandlingsvarighed var 50 uger for duvelisib-gruppen og 23 uger for dem, der fik Arzerra, så forskere kunne indsamle flere data om bivirkninger ved duvelisib-behandlingen. De mest almindelige bivirkninger var diarré, kvalme, pyreksi, neutropeni, anæmi og hoste i duvelisib-gruppen og neutropeni og infusionsreaktioner i Arzerra-gruppen.

Resultaterne viste, at duvelisib forlængede den progressionsfri overlevelse (PFS) fra gennemsnitligt 9,9 måneder på Arzerra til 13,3 måneder. Duvelisibs fordel syntes også at gælde patienter med højrisikogenetiske mutationer og dårligere prognoser, som traditionel kemoterapi ikke virker på, såsom dem med p17-deletion eller p53-abnormiteter. Patienter med disse genetiske mutationer, der fik duvelisib, havde en reduktion på 60 procent i risikoen for kræftprogression eller død sammenlignet med lignende patienter i Arzerra-gruppen.

Den samlede responsrate var også højere i duvelisib-gruppen (74 mod 45 procent), og de fleste af de patienter, der fik duvelisib (78 procent), havde også betydelige reduktioner i deres lymfeknuder sammenlignet med 16 procent af patienterne, der fik Arzerra.

Duvelisib virker på to måder: Først ved at hæmme to kinaser, der hjælper ondartede B-celler med at vokse og overleve, og derefter ved at forstyrre mikromiljøet, som understøtter tumorvækst. Denne dobbelthæmmende virkning er sandsynligvis forklaringen på, hvorfor duvelisib er effektivt i patienter med CLL eller SLL, mener forskerne bag undersøgelsen.

Duvelisib blev godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, i september.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift