Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML... PCDATA invalid Char value 8Fusionsarbejdet i Region Hovedstaden skrider fremad

Arbejdet med at fusionere de hæmatologiske afdelinger på Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital er i fuld gang, men det er desværre nok en illusion at tro, at den slags kan forløbe perfekt og helt uden gnidninger, siger Lars Kjeldsen, der kommer til at stå i spidsen for den nye afdeling.

Indtil videre går fusionen, ifølge de nuværende leder af Rigshospitalets Klinik for Blodsygdomme, Lars Kjeldsen, som planlagt. Den nye fælles ledelse er i færd med at blive sat sammen, og den kommende struktur for den nye afdeling er fastlagt. Der er nedsat flere arbejdsgrupper, som har fokus på at fastlægge de fysiske rammer og indretningen samt udarbejde retningslinjer for, hvordan de to – i dag adskilte – afdelinger bedst finder fælles fodslag. Den nye afdeling har siden november sidste år haft fælles ledelse, men selve den fysiske sammenlægning skal efter planen først finde sted til maj i år. Den nye afdeling kommer til at blive placeret med sengeafsnittene i Sydkomplekset og med hovedparten af den ambulante funktion i centralkomplekset på Rigshospitalet.

Svært at opnå den perfekte fusion

Indtil afdelingerne fysisk er fusioneret, vil arbejdsgangene på de to afdelinger fortsætte uændret. For nu er arbejdet med fusionen således primært planlægning, ideer og tanker på papir og diskussioner i ledelsen og i de nedsatte arbejdsgrupper.

”Medarbejdere og ledere fra begge matrikler arbejder meget konstruktivt og ligeværdigt ind i arbejdsgrupperne og alle involverede er indstillede på at bidrage til at finde de bedste løsninger,” siger Lars Kjeldsen

Han er dog åben om, at det ikke er nogen let opgave at fusionere to afdelinger med to forskellige kulturer og to forskellige måder at strukturere og organisere arbejdet på.

”Helt ærligt, så er det svært at opnå den perfekte fusion. Det er en svær disciplin at forene to kulturer til én samlet kultur. Det er noget arbejde, der vil tage tid – også efter den fysiske fusion. Det er vigtigt at erkende, at en overgangsperiode altid er svær. Der vil uundgåeligt ske kultursammenstød, og det er desværre nok ikke al personalet, der vil have lyst til at være en del af den nye afdeling. Vi kan komme til at hænge lidt i bremsen det første stykke tid – men så bliver det også godt. Rigtig godt! Det er jeg overbevist om,” siger Lars Kjeldsen og tilføjer:

”Både på Rigshospitalet og på Herlev og Gentofte Hospitals hæmatologiske afdelinger har vi erfaringer med at foretage interne fusioner. Grundet besparelser i regionen og på grund af mange succesfulde omlægninger af patientbehandling fra sengeafsnit til ambulatorierne har vi lukket og samlet sengeafsnit. Det har ikke været let. Men det er lykkedes. Og det er en god erfaring at have med i bagagen nu, hvor vi står midt i en endnu større fusionsopgave.”

Indledende modstand er dampet af

Beslutningen om at fusionere de to hæmatologiske afdelinger er, som bekendt, ikke blevet taget imod med kyshånd fra alle sider. Efter at Region Hovedstadens administration i sommer lagde op til en fusion af de to afdelinger, sendte 14 overlæger fra Hæmatologisk afdeling ved Herlev Hospital således et bekymringsbrev til medlemmerne af Region Hovedstadens sundhedsudvalg. I brevet gjorde lægerne opmærksom på, at de bl.a. frygtede, at sammenlægningen ville medføre risiko for, at den nye hæmatologiske afdeling ville miste nogle af de nuværende nøglepersoner. Desuden mente overlægerne ikke, at fusionen var fagligt velbegrundet. På daværende tidspunkt blev kritikken bakket op af flere medlemmer af regionens sundhedsudvalg, bl.a. Finn Rudaizky (DF) og Niels Høiby (LA). 

Lars Kjeldsen er forstående over for, at ikke alle i udgangspunktet støttede ideen om en fusion. Forandring kan være skræmmende, konstaterer han.

”Man ved, hvad man har, men ikke hvad man får. De to afdelinger er velfungerende hver for sig, og det kan måske derfor umiddelbart være svært for den enkelte læge eller sygeplejerske at få øje på behovet for at lægge dem sammen. Det er dog mit indtryk, at den indledende modstand i vidt omfang har lagt sig igen. Jeg kommer meget på Herlev Hospital, og jeg oplever, at samarbejdet på tværs af de to matrikler fungerer rigtig godt,” siger Lars Kjeldsen.

Én af de bedste afdelinger i Nordeuropa

Personligt er Lars Kjeldsen ikke et øjeblik i tvivl om, at en fusion er den rigtige vej frem. Der ligger mange konstruktive synergieffekter gemt i at drive en større afdeling med et større og bredere patientgrundlag, især hvad angår forskning og udvikling, vurderer Lars Kjeldsen.

”Det hæmatologiske speciale bliver fortsat mere specialiseret og diagnosegrupperne mindre. Ved at lægge de to afdelinger sammen får vi adgang til en langt større patientkohorte, end vi har i dag. Det giver os bedre mulighed for at optimere på patientforløbene til stor gavn for patienterne. Den større patientgruppe er også afgørende i forskningsregi, og så giver det os mulighed for at tilbyde alle regionens hæmatologiske patienter de samme eksperimentelle tilbud på samme matrikel. Vores patienter vil få mulighed for at blive sat i behandling med eksperimentelle lægemidler, som endnu ikke er indregistrerede,” siger han og tilføjer:

”Vi kan få én af de bedste hæmatologiske afdelinger i Nordeuropa – det mener jeg helt seriøst! Jeg håber, at de ansatte har forståelse for, at man ikke skaber en ny super-afdeling over natten. Det kan sagtens tage flere år, før det rigtig spiller. Vi er nødt til at væbne os med tålmodighed her.”

Et notat fra midten af juni sidste år vedrørende den fremtidige varetagelse og organisering af hæmatologien afsendt af Center for Sundhed i Region Hovedstaden understøtter Lars Kjeldsens  udtalelser. Heraf fremgår det, at regionens hæmatologiske afdelinger er velfungerende og har højt fagligt niveau:

”Udgangspunktet for en samling er derfor ikke, at patienterne ikke varetages godt i dag. Udgangspunktet er i stedet, at 1) det hæmatologiske speciale bliver stadig mere subspecialiseret, hvilket kan tilsige en samling, og 2) et ønske om at løfte hæmatologien i Region Hovedstaden til et endnu højere niveau ved at skabe landets største hæmatologiske afdeling, som kan måle sig med andre store hæmatologiske afdelinger i de omkringliggende lande og dermed gå forrest i behandlingen og forskningen på området i Danmark."

Medindflydelse er alfa og omega

At de hæmatologiske patienter, som i dag er tilknyttet afdelingen på Herlev Hospital, fremadrettet skal gå i behandling på Rigshospitalet, kommer ikke til at udgøre et stort problem, vurderer Lars Kjeldsen. Afstandene er så små, og transporttiden vil derfor ikke forlænges mærkbart. Hvad angår personalet, kan sagen dog være en anden. For en sygeplejerske med små børn kan de 12 kilometer ekstra bag rattet eller i toget hver morgen f.eks. godt udgøre et logistisk problem.

”Fusionen kan komme til at koste personale. Det er en reel bekymring. Mit og ledelsens fokus er derfor at sikre, at det eksisterende personale har stor medindflydelse på fusionen samt sikre, at de ansatte på Herlev føler, at de bliver inddraget og har samme medbestemmelse som de ansatte på Rigshospitalet. I begyndelsen fornemmede jeg, at der herskede en frygt for, at vi på Rigshospitalet ville komme og ’æde Herlev i et stykke’. Den bekymring har jeg forholdt mig meget seriøst til – og gjort noget ud af at gøre det klart, at vi hver især har noget vigtigt at bidrage med i processen. Der er ikke nogen, der bliver ædt her,” siger Lars Kjeldsen.

En gruppe konsulenter fra Region Hovedstaden er ansat til at hjælpe processen godt på vej. Desuden får Lars Kjeldsen aktuelt hjælp af kollegaer fra både Rigshospitalet og Herlev Gentofte Hospital, som varetager nogle af de ledelsesfunktioner, han ellers havde ansvaret for, så han kan dedikere meget af sin tid til fusionen.

 

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Diagnostisk Tidsskrift