Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML... PCDATA invalid Char value 8

Metaanalyse: Covid-19 øger risiko for død hos hæmatologiske patienter

Covid-19-infektion øger risikoen for død hos børn og voksne med hæmatologiske lidelser, viser systematisk review og metaanalyse af 3377 patienter. Mortalitetsrisikoen er uafhængig af, om patienterne er i anticancer behandling eller ej.

Metaanalysen viser, at mortalitetsrisikoen var 34 procent blandt de voksne patienter (95% CI 28-39), samt at risikoen for død var signifikant højere blandt patienter på <60 år (RR, 1,82; 95% CI 1,45-2,27). Risikoen for død blandt børn med hæmatologiske lidelser inficeret med covid-19 var fire procent (95% CI 1-9). Analysen viser videre, at patienter, som modtog systemisk anticancer-behandling, ikke havde en signifikant øget risiko for død sammenlignet med patienter, som ikke var i behandling (RR, 1,17; 95% CI 0,83-1,64). Patienterne i denne gruppe var defineret ved, at de inden for de seneste 28 dage til et halvt år havde modtaget behandling for deres kræftsygdom.

Flest studier på voksne patienter

Metaanalysen har inkluderet 34 studier på voksne hæmatologiske patienter med covid-19 (n=3240) og fem studier på børn (n=102) fra Asien, Europa og USA. 14 ud af de 34 voksen-studier inkluderede alene patienter, der var indlagt på hospitalet. Analysen er for nylig publiceret i Blood. Studierne forløb over en periode på tre til 15 uger, og i langt de fleste tilfælde fik patienterne stillet covid-19-diagnosen på baggrund af en PCR-test. Patienterne blev stratificeret efter alder, race, behandlingsstatus, sygdomstype og geografi.

Metaanalysen inkluderede studier publiceret siden 2019 og frem til august 2020 på voksne patienter og børn med hæmatologiske lidelser med covid-19. Casestudier og kohortestudier med mindre end ti patienter var ekskluderet fra metaanalysen. Størstedelen af de inkluderede studier var deskriptive kohortestudier uden en komparator-arm. Det primære endepunkt for metaanalysen var den poolede mortalitetsrisiko hos patienter med hæmatologiske lidelser og covid-19, mens sekundære endepunkter inkluderede andelen af patienter, som blev indlagt på en intensiv afdeling og havde behov for ilttilførsel.

Øget risiko for død ved indlæggelse

28 ud af de 34 studier på voksne patienter var foretaget på patienter, som var indlagt på hospitalet (n=2361). Disse patienter havde en øget risiko for død (39 procent) sammenlignet med voksne patienter generelt. For de 2192 patienter, der var indlagt på en intensive afdeling var mortalitetsrisikoen 21 procent. For patienter, der havde brug for mekanisk ilttilførsel var risikoen 17 procent, og for patienter, der fik non-invasiv ilttilførsel var den 16 procent.    

Opgjort på specifikke hæmatologiske lidelser viser metaanalysen, at patienter med knoglemarvssvigt havde den højeste mortalitetsrisiko (53 procent), mens patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) havde den laveste risiko (31 procent). Mortalitetsrisikoen var sammenlignelig på tværs af Asien, Europa og USA.  

Endelig viser metaanalysen, at ikke-kaukasiske patienter havde en højere risiko for at dø med en covid-19-infektion end patienter af kaukasisk afstamning.

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Diagnostisk Tidsskrift