Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Overlæge forventer: Polivy kan forbedre outcome ved tilbagefald af DLBCL

”Glædeligt”. Sådan beskriver overlæge Peter de Nully Brown fra Rigshospitalets hæmatologiske afdeling Europa-Kommissionens betingede godkendelse af det CD79b-targeterede antistofkonjugat Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin plus MabThera (rituximab) (BR) til behandling af patienter med recidiveret eller refraktær (r/r) diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

”Det er glædeligt, at vi nu får et CD79b-targeteret antistofkonjugat, som leverer det anti-mitotiske monomethyl auristatin E (MMAE) til DLBCL-cellerne. Relapsbehandlingen af DLBCL for patienter, som ikke er egnet til højdosis behandling, har et klart behov for en forbedring af outcome. Det forventes, at Polivy vil kunne bidrage hertil,” siger Peter de Nully Brown.

Han henviser til, at de randomiserede undersøgelser, der ligger til grund for Europa-Kommissionens godkendelse, har vist markant bedre effekt, når Polivy tillægges BR.

Det globale fase Ib/II-studie GO29365 viser, at 40 procent (16 ud af 40 patienter) af de patienter, der blev behandlet med Polivy plus BR, opnåede komplet respons (CR), sammenlignet med 17,5 procent (syv ud af 40 patienter), der kun modtog BR-behandling.

Undersøgelsen viser også, at OS blev mere end fordoblet ved behandling med Polivy plus BR i forhold til BR-armen alene (median 12,4 måneder mod 4,7 måneder; HR = 0,42). Endvidere havde patienter, der i studiet blev behandlet med Polivy plus BR, længere tid mellem første respons på behandling og forværring af sygdommen end de, der fik BR alene (median responsvarighed 10,3 måneder mod 4,1 måneder; HR = 0,44).

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos personer behandlet med Polivy i kombination med BR inkluderede anæmi, trombocytopeni, neutropeni, træthed, diarré, kvalme og pyrexi.

Peter de Nully Brown påpeger, at det kun er en mindre andel af patienterne, som i dag behandles med BR ved relaps, og som dermed kan være kandidater til kombinationsbehandlingen med Polivy. Han oplyser, at på nordisk plan skal en fase III-undersøgelse afklare, om Polivy med fordel kan anvendes allerede i førstelinjebehandling af ældre patienter med DLBCL. Resultaterne herfra forventes dog først klar om et par år.

”Indtil da må vi afvente Medicinrådets afgørelse omkring anvendelse i relapssituationen,” siger Peter de Nully Brown.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift