Kristian Lunds blog

Medicinrådet godkender nye anbefalinger for myelomatose

Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation for myelomatose. Anbefalingerne blev godkendt på et møde i Medicinrådet 7. juni og træder i kraft 1. juli.

I vejledningen lyder det blandt andet, at alle behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte, skal have Bortezomib Teva (plus cyclophosphamid og dexamethason). Det vil sige patienter med en almentilstand og performancestatus, som gør behandlingen gennemførlig (heraf vil majoriteten være patienter yngre end 65-70 år uden betydende komorbiditet).

Førstevalget for mere end 70 procent af behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og ikke kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte (heraf vil majoriteten være over 65-70 år) skal være Bortezomib Teva (plus melphalan og prednisolon). Andetvalget, som over 20 procent skal have, er Revlimid (lenalidomid) plus dexamethason. Under 10 procent af patienterne skal på grund af høj alder eller komorbiditet efter en individuel klinisk vurdering behandles med enten melphalan og prednisolon, bendamustin og prednisolon eller cyclophosphamid og prednisolon.

Fordelingen af forbruget, når det gælder myelomatosepatienter med relaps/refraktær behandlingskrævende sygdom, hvor primær behandling ikke kan gentages, vil afhænge af lægemiddeløkonomien, idet der i hver enkel situation tages udgangspunkt i de i vejledningen angivne patientpopulationer.

For patienter, som tåler behandlingen og ikke er refraktære overfor behandling med Revlimid, er følgende kombinationsbehandlinger ligeværdige og skal gives til mere end 70 procent: Førstevalget Empliciti BMS (elotuzumab) plus lenalidomid plus dexamethason og andetvalget Kyprolis Amgen (carfilzomib) plus Revlimid plus dexamethason.  

For patienter, som tåler og er refraktære overfor behandling med lenalidomid, gælder det, at over 70 procent skal have Kyprolis Amgen (carfilzomib) plus dexamethason.

Til patienter med myelomatose i progression, som tidligere er behandlet med alkylerende kemoterapi, og som er refraktær eller relaps og refraktær overfor thalidomid, lenalidomid og bortezomib lyder det i anbefalingen, at for patienter, som tåler behandlingen er følgende kombinationsbehandlinger ligeværdige og skal gives til over 80 procent: Førstevalget Imnovid Celgene (pomalidomid) plus dexamethason og andetvalget Darzalex Jannsen Cilag (daratumumab) som monoterapi.

Eftersom pomalidomid og daratumumab har vidt forskellige virkningsmekanismer, skal patienter, der har behandlingssvigt på det først valgte lægemiddel, tilbydes behandling med det andet, lyder det i vejledningen. 

Medicinrådet påpeger, at rekommandationen baserer sig på en vejledning fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) fra 2016, og at der efterfølgende har været en række nye lægemidler til behandling i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS).

ASCO videreudvikler inddragelsen af publikum

ASCO: Et af de nye tiltag på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er nye interaktive case-baserede sessioner, som centrerer sig omkring en paneldiskussion og bruger interaktiv teknologi til at inddrage publikum i diskussionerne.

Læs mere ...

Eksplosiv interesse for fælles beslutningstagning

ASCO: Et af de hotteste emner inden for patientinddragelse lige nu er fælles beslutningstagning, som ifølge leder af Center for Fælles Beslutningstagning professor Karina Dahl Steffensen i øjeblikket får en nærmest eksplosiv interesse, både internationalt og i Danmark.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift