Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML... PCDATA invalid Char value 8

Kræftens Bekæmpelse: Nu skal vi have hæmatologerne til at samarbejde

Billedtekst

Der har længe været uenighed blandt hæmatologer i Danmark, og i den seneste uges tid er debattonen blevet endnu hårdere. Det får nu Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen, til at efterlyse, at uenigheden kommer i ’et konstruktivt mode’. Samtidig opfordrer han Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) til at skaffe sammenlignelighed i data fra de forskellige hæmatologiske afdelinger.

Kimen til den hårde debattone er at finde i årsrapport for 2016 fra Dansk Myelomatose Database. Rapporten viser, at Region Syddanmark generelt og Vejle Sygehus i særdeleshed ligger højere i forhold til 1-, 3- og 5-årsoverlevelsen end de øvrige regioner. Det gør især gældende i gruppen over 65 år, hvor langt de fleste myelomatosepatienter befinder sig.

F.eks. er 3-årsoverlevelsen blandt de over 65-årige myelomatosepatienter på landsplan 59,5 pct., men 71,3 pct. i Region Syddanmark og 80,1 pct. på Vejle Sygehus.

Men årsrapporten forklarer dette forhold med, at Vejle har landets laveste andel af dårlige patienter og ydermere har en lav andel af behandlingskrævende patienter.

I årsrapporten hedder det f.eks.: ”På landsplan er 74,5 % af myelomatosepatienterne vurderet til at være behandlingskrævende. Andelen for hvorvidt patienten er behandlingskrævende, er lavest i Region Syd hvor kun 61,2 % er behandlingskrævende, hvor det er resten af landet ligger på 77,8-84,2 %. På afdelingsniveau, ses der en andel på mellem 50,0- 86,8 %, der er behandlingskrævende.”

Denne udlægning i årsrapporten er professor og overlæge i hæmatologi, Torben Plesner fra Vejle Sygehus, uenig i. For nylig sagde han i Dagens Medicin:

»Vi kritiseres for at finde og behandle patienter tidligt i sygdomsforløbet, patienter der efter nogle hæmatologers mening ikke har egentlig myelomatose. Vi anser tidlig diagnostik for at være et fagligt adelsmærke og behandler kun patienter, der har behov for det. At påpege, at andre afdelingers patienter er dårligere end vores, og at vi har en bedre overlevelse, fordi vi tidligt går i gang med behandling, er efter min mening et fagligt selvmål. Det kan aldrig være kritisabelt at behandle myelomatosepatienter tidligt i deres sygdomsforløb, når det – som det fremgår af årsrapporten – øger overlevelsen.«

Artiklen i Dagens Medicin med overskriften »Vejle stikker af fra andre sygehuse i behandling af knoglemarvskræft« fik derefter en række hæmatologer i andre egne af landet til at reagere med et indlæg, hvori det bl.a. hedder: ”Vejle ‘stikker dog ikke af’ fra andre hospitaler. Region Syddanmark diagnosticerer en højere andel af patienter med tidlig, ikke-behandlingskrævende sygdom, kaldet ‘smoldering myelomatose’. Disse patienter indgår også i overlevelsesanalyserne.”

Og videre hedder det i indlægget:

”Af artiklen fremgår det, at man i Vejle mener, at sygehuset hurtig implementerer nye behandlinger, underforstået tidligere end de øvrige hospitaler. Implementering af nye behandlinger sker dog ensartet i landet efter faglig vurdering og godkendelse i Medicinrådet/RADS. Hvis Vejle mener man er tidligere ude med at ibrugtage ny medicin, må det altså være fordi man anvender behandlingerne, før disse er godkendt til anvendelse af Danske Regioner.”

Kom i konstruktivt mode

Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen, efterlyser, at uenigheden kommer i ’et konstruktivt mode’.

”Man bliver forvirret på et højere niveau, når man læser rapporten og hører, hvad de forskellige afdelinger siger om hinanden i forskellige sammenhænge. Nogen siger, at der er meget stor forskel på patientsammensætningen, og andre siger, at der ingen forskel er. Det vil være rart, hvis den uenighed kom ind i et konstruktivt mode,” siger han.

Han synes, at de umiddelbart store forskelle i overlevelse kalder på opmærksomhed og på, at databasens folk, eventuelt med bistand fra andre, får kigget nærmere på tallene.

”Af rapporten fremgår det, at nogle afdelinger har væsentligt lavere overlevelse end andre. Det kan måske forklares i en forskel i patientsammensætningen, men kan også handle om, at man er hurtigere til at sørge for en effektiv behandling. Lige nu råber de publicerede data til hinanden, og derfor er der behov for, at det bliver forklaret,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

”Det her er en sag, som nu har kørt på i lang tid, og intet tyder på, at den løser sig af sig selv. Så jeg har foreslået Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram  (RKKP), at man igangsætter en proces, der kan føre til sammenlignelighed, og som kan sikre, at erfaringer og viden deles mellem afdelingerne og ikke som nu kun kan bruges i det lokale arbejde med behandlingskvaliteten,” siger han og understreger, at det allervigtigste er, at patienterne får den bedst mulige behandling.

Dansk Myelomatose Forening bakker helt op om Leif Vestergaard Pedersens forslag.

”Som patientforening er vi frustrerede over, at der ikke - trods statistisk bearbejdning med hjælp fra RKKP - foreligger pålidelige tal for forskellene i overlevelsen for myelomatosepatienter på landets hæmatologiske afdelinger. Det er slemt nok, at der i et lille land som Danmark er forskel på overlevelsen afdelingerne imellem. Værre er det, at patienterne ikke kan få pålidelig information om forskellene,” siger formanden for Dansk Myelomatose Forening, Kaja Schmidt, der understreger, at det ligger patientforeningen meget på sinde, at myelomatosepatienter over alt i landet bliver behandlet efter samme høje standard, og at overlevelseschancerne ikke er påvirket af geografi.

Hun håber meget, at myelomatosepatienterne allerede i årsrapporten for 2017 vil kunne få et retvisende billede af overlevelsen fordelt på afdelinger og regioner, og foreningen opfordrer alle landets hæmatologer til at samarbejde om opgaven. 

Bør lytte til hinanden

Leif Vestergaard Pedersen håber, at afdelingerne kommer til at lytte mere til hinanden og tage ved lære for derved at forbedre behandlingskvaliteten.

”Den erfaring har vi fra andre områder, hvor arbejdet med data er med til at forbedre indsatsen samlet set. Jeg håber ikke, at man falder i den grøft, som det vil være at sige, at der ingen signifikant forskel er. For der er nogle mønstre, som tyder på, at man kan lære af, hvad hinanden gør.”

Leif Vestergaard ønsker ikke at pege fingre og sige, at en af parterne er forkert på den.

”Jeg tror ikke, at denne sag bare har helte eller skurke. Der er gode ting de forskellige steder, og det skal man prøve at drage nytte af. Det gør man bedst ved at i fællesskab at arbejde med data. Det er altid en fordel, hvis man selv kan kigge på data og selv arbejde med det. Jeg håber, at RKKP kan hjælpe i den her proces. Vi har tidligere set, at RKKP på nogle områder, hvor tingene var kørt lidt i hårdknude, kan hjælpe med at få den faglige proces i gang igen. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde nogen i Danmark, må man have nogle fra udlandet. Men jeg håber virkelig, det kan gøres med indenlandske kræfter.”

RKKP: Rapport uegnet for patienter

Hos RKKP oplyser direktør Jens Winther Jensen, at man allerede er i dialog med styregruppen for Dansk Myelomatose Database under den Hæmatologiske Fællesdatabase .

”Sammen har vi forbedret visse elementer i den aktuelle rapport. Men der er stadig betydelige forskelle mellem registreringerne, og der er ikke enighed i de faglige miljøer om, hvad der er rigtigst. Derfor er rapporten uegnet for patienter, der måtte ønske sammenligne behandlingen af myelomatose i Danmark i forhold til 3- og 5- års overlevelse. På det nuværende datagrundlag kan vi ikke udtale os entydigt om det. Til gengæld er rapporten et godt arbejdsredskab i arbejdet med at forbedre kvaliteten på de enkelte afdelinger. Trods den manglende sammenlignelighed er det en god rapport,” siger Jens Winther Jensen.

Han er enig med Kræftens Bekæmpelse i, at der skal være en gennemsigtighed og en ensartethed, som ikke findes i dag.

”Det kan i udgangspunktet ske på flere måder. De faglige miljøer bør skabe enighed om registreringerne, så datagrundlaget kan blive bedre. Der bør også ses på mulighederne for at gennemføre en audit, hvor journalerne gennemgås, og hvor andre fagfolk sættes i stand til opgøre data ensartet og sammenligneligt. Det vil kræve, at ledelserne i regionerne bakker om initiativet,” siger han.

Han understreger, at RKKP gerne være med i opgaven.

”Men skal en audit være løsningen, så tror jeg ikke, at de faglige miljøer kan tage beslutningen alene," siger han.

Udskriv Email

Medicinrådet vender tommelfingeren opad til Adcetris

Medicinrådet har anbefalet antistoflægemiddelkonjugatet Adcetris (brentuximab vedotin) kombineret med cyclophosphamid, doxorubicin og prednisolon til patienter med tidligere ubehandlet systemisk anaplastisk storcellet T-cellelymfom (sALCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Polivy plus bendamustin og rituximab afvist som behandling af visse DLBCL-patienter

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale antistoflægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) plus bendamustin og rituximab til behandling af den subgruppe af patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke kandiderer til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Diagnostisk Tidsskrift