Lymfekræftpatienter har fortsat respons på CAR-T-celleterapi efter fem år

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Lymfoma

Mere end halvdelen af de patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og follikulært lymfom, der er blevet behandlet med CAR-T-celleterapien Kymriah (tisagenlecleucel), har fortsat respons på behandlingen efter fem år.

Det viser femårs followup-resultater fra NCT02030834-studiet.

Tisagenlecleucel er en autolog, cellulær cancerimmunterapi, som virker ved at omprogrammere patientens egne T-celler med et transgen, så de bliver i stand til målrettet at identificere og eliminere CD19-udtrykkende celler. De opdaterede resultater fra single-center studiet NCT02030834 er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine og viser, at de fleste af de patienter, som havde respons på tisagenlecleucel, et år efter injektion, fortsat havde respons på behandlingen efter fem år (median followup på 60,7 måneder). Forskerne bag NCT02030834 noterer, at langtidsresultater af CAR-T-cellebehandlingen er begrænsede.

Resultater viser, at 14 ud af 24 patienter med DLBCL opnåede enten komplet eller partielt respons på behandlingen med tisagenlecleucel, heraf fik 11 ud af 24 komplet respons. Fem år efter behandling var den progressionsfri overlevelse (PFS) 31 procent. Den mediane varighed af respons (DoR) var 61,4 måneder, og 60 procent af patienterne havde fortsat respons fem år efter behandlingen.  

I gruppen af patienter med follikulært lymfom opnåede 11 ud af 14 patienter enten komplet eller partielt respons på behandlingen, heraf fik 10 ud af 14 komplet respons. Fem år efter behandling var PFS 43 procent. DoR var ikke nået ved data-cutoff, og 60 procent havde fortsat respons fem år efter endt behandling.  

Fortsat tilstedevær af CAR19-transgen

Resultater fra NCT02030834 viser, at CAR19-transgenet vedblev at kunne påvises i hele followup-perioden hos seks ud af de 12 patienter, der fortsat havde komplet respons et år efter behandling. Fire patienter havde en periode på godt 15 måneder (fra 32,7 til 47,8 måneder), hvor CAR19-transgenet ikke kunne påvises, mens de resterende to patienter skiftevis havde påviselige og ikke påviselige niveauer af CAR19-transgenet i blodet. Blandt de 18 patienter, som fik tilbagefald af deres sygdom i løbet af det første år, var der én patient, hvor tilstedeværelsen af CAR19-transgenet ikke kunne påvises. Det samme var tilfældet for fem patienter, der fik relaps ét til tre år efter endt behandling.  

Data viser videre, at der i gennemsnit gik 56 dage fra, at patienterne fik injiceret tisagenlecleucel til, at deres blodkomponentsniveauer var normaliserede. Efter fem år havde 11 ud af de 16 patienter, som var i komplet respons efter et år, normale IgM-niveauer, ni ud 16 patienter havde normale IgA-niveauer og seks ud af 16 patienter havde normale IgG-niveauer. Alle patienter, som var i remission et år efter behandling, opnåede normale CD3-, CD4- og CD8-celletal.

Sekundær kræft forekom hos 16 procent af patienterne i studiet.

Begrænset adgang i Danmark

Europa er tisagenlecleucel indiceret til behandling af pædiatriske og unge voksne patienter op til og med 25 år med B-celle akut lymfoblastær leukæmi (ALL), der er refraktær, i post-transplantations relaps eller i andet eller senere relaps, samt til voksne patienter med recidiverende eller refraktært DLBCL efter to eller flere linjer af systemisk behandling.

I Danmark har Medicinrådet anbefalet tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til patienter med B-celle ALL, som er refraktære, i relaps efter stamcelletransplantation eller i andet eller senere relaps, mens rådet har valgt at afvise behandlingen til voksne patienter med relaps eller refraktær DLBCL. For sidstnævnte patientgruppe vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem midlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

 

Udskriv