Langtidsresultater bekræfter effekten af Polivy mod fremskreden DLBCL

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Lymfoma

ASH: De opdaterede langtidsresultater fra GO29365-studiet viser, at Polivy (polatuzumab vedotin) i kombination med bendamustin og rituximab vedblev at være et sikkert og effektivt regime for patienter med relapseret/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), som ikke var kandidater til stamcelletransplantation.

GO29365 er et globalt pivotalt fase Ib/II-studie, der har undersøgt sikkerhed, tolerabilitet og aktivitet af det konjugerede CD79b-antistof polatuzumab vedotin plus bendamustin og rituximab i relapseret/refraktær (r/r) DLBCL. Fase Ib-delen af studiet førte til godkendelse af polatuzumab vedotin plus BR til behandling af patienter med r/r DLBCL i bl.a. USA og Europa tidligere i år. På baggrund af data fra fase Ib-delen blev studiets fase II-del udvidet med en ikke-randomiseret arm, hvor 80 nye patienter med r/r DLBCL blev inkluderet og behandlet med polatuzumab vedotin plus BR. På ASH blev de opdaterede sikkerhedsdata fra fase Ib-delen, data fra den randomiserede fase II-del og data fra den ikke-randomiserede fase II-del præsenteret.

Efter 48,9 måneders opfølgning viser de randomiserede fase II-data, at 17 ud af de 40 patienter i polatuzumab vedotin-armen (42,5 procent) fortsat havde komplet respons versus 17,5 procent i kontrolarmen. Tidligere data havde vist komplette responsrater på henholdsvis 40,0 og 17,5 procent. Den mediane progressionsfri overlevelse ved 48,9 måneder var 9,2 måneder i polatuzumab vedotin-armen og 3,7 måneder i kontrolarmen. Endelig var den mediane samlede overlevelse (OS) 12,4 måneder i polatuzumab vedotin-armen over for 4,7 måneder i kontrolarmen.

De nye data fra den ikke-randomiserede kohorte viser en CR-rate på 38,7 procent med polatuzumab vedotin plus BR. Den mediane PFS var 6,6 måneder og median OS var 12,5. Således var disse data konsistente i forhold til tidligere data på polatuzumab vedotin. Subgruppeanalyser fra kohorten viser ydermere, at polatuzumab plus BR var effektivt på tværs af patientgrupper. Således havde patienter med højrisikosygdom også gavn af kombinationsbehandlingen, uanset antallet af tidligere behandlingslinjer.

Fase III-studiet POLARIX undersøgte aktuelt polatuzumab vedotin i første linje til DLBCL. Studiet forventes at rapportere data i 2021. Polatuzumab vedotin testes ydermere i kombination med obinutuzumab, venetoclax samt flere bispecifikke antistoffer (mosunetuzumab og glofitamab).

Udskriv