Adcetris plus Opdivo viser positive resultater mod PMBL

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

Kombination af Adcetris (brentuximab vedotin) og Opdivo (nivolumab) viser i et nyt fase II-studie håndterbar sikkerhed og høj aktivitet hos patienter med recidiverende/refraktær primær mediastinal B-celle lymfom (PMBL).

I CheckMate 436-studiets fase II-del har forskerne undersøgt, om kombinationen af ​Opdivo og Adcetris var sikker og synergistisk effektiv hos patienter med recidiverende/refraktær PMBL. Studiet har inkluderet patienter med recidiverende/refraktær PMBL, der tidligere havde fået autolog stamcelletransplantation (ASCT) eller havde fået to eller flere tidligere kemoterapiregimer for dem, der ikke var kvalificerede til ASCT.

Forskerne vurderede sikkerheden og effektiviteten af ​​kombinationen af de to lægemidler i en ekspansionskohorte på 30 patienter. Deltagerne fik intravenøs Adcetris (1,8 mg/kg) og Opdivo (240 mg) hver tredje uge indtil kræftprogression eller utålelige bivirkninger.

Det primære endepunkt var objektiv responsrate og sikkerhed, mens sekundære resultater inkluderede progressionsfri overlevelse (PFS), fuldstændig remission og den samlede responsvarighed.

Efter analysen rapporterede forskerne, at 53 procent af patienterne havde grad 3 eller 4 behandlingsrelaterede toksiciteter efter mediant fem behandlingscyklusser. De mest almindelige behandlingsrelaterede toksiciteter var neutropeni (30 procent) og perifer neuropati (27 procent).

Fem patienter døde under undersøgelsesopfølgningen, fire på grund af sygdomsprogression og en som et resultat af sepsis, der ikke blev betragtet som relateret til behandling.

Efter en median opfølgning på 11,1 måneder var den objektive responsrate 73 procent hos deltagere i studiet, inklusive 11 patienter (37 procent), der opnåede komplet respons, og 11 patienter (37 procent), der havde en delvis respons. Yderligere tre patienter havde stabil sygdom.

Median PFS, responsens varighed og den samlede overlevelse blev ikke nået i denne undersøgelse.

Udskriv