Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Skrevet af Signe Juul Kraft d. i kategorien Lymfoma

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Baggrunden for afvisningen er, at Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem Yescarta's kliniske merværdi, som er vurderet som 'ikke-dokumenterbar' og omkostningerne ved behandling, sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav, og Medicinrådet mener, at der er behov for et mere solidt evidensgrundlag for at kunne vurdere den kliniske merværdi, sammenlignet med den bedste tilgængelige behandling.

Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) er en aggressiv kræftform, som diagnosticeres hos cirka 500 patienter årligt i Danmark. Omkring 100 af patienterne med DLBCL er refraktære eller oplever tilbagefald efter to eller flere linjer af systemisk behandling. Heraf forventes cirka 25-50 patienter årligt at være kandidater til Yescarta, vurderet på baggrund af alder, performancestatus og tidligere behandling.

Denne patientgruppe tilbydes aktuelt kemoterapi. Hvis sygdommen er kemosensitiv, kan allogen knoglemarvstransplantation anvendes til at konsolidere behandlingen og er potentielt helbredende. Hvis der ikke er mulighed for allogen knoglemarvstransplantation, kan det ikke forventes, at tredjelinjebehandling vil være helbredende.

Udskriv