Kristian Lunds blog

Behandling af ældre patienter i fokus

Paw Jensen

"Vi får flere og flere ældre patienter, og der er flere og flere, der er friske og i god fysisk form. Så det giver rigtig god mening at prøve at optimere behandlingen for gruppen af plus 80-årige,” siger Paw Jensen.

EHA 2016: De senere år er der, i takt med den demografiske udvikling, kommet mere fokus på behandlingen af ældre hæmatologiske patienter.

En af sessionerne på EHA handlede om, hvordan man skal gribe behandlingen af ældre patienter med lymfeknudekræft an.

Ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Paw Jensen, deltog i sessionen, og han mener, at behandlingen af ældre patienter bør være et centralt omdrejningspunkt i den hæmatologiske forskning. 

”Det er enormt vigtig at sætte fokus på de ældre patienter, for befolkningen bliver ældre og ældre, så vi får flere og flere ældre patienter, og der er flere og flere, der er friske og i god fysisk form. Så det giver rigtig god mening at prøve at optimere behandlingen for gruppen af plus 80-årige,” siger Paw Jensen.

Sessionen behandlede blandt andet det spørgsmål, om lymfekræft hos ældre er en anden sygdom end lymfekræft hos yngre.

”Panelet diskuterede, om lymfeknudekræft er anderledes, når man er 85 år i forhold til, når man er 20 år. De kom frem til, at der er mange af de samme karakteristika i hele aldersspektret for lymfeknudekræft, men at den ældre aldersgruppe i mange tilfælde har flere risikofaktorer, og derfor kan sygdommen hos den ældre generation være sværere at behandle. Kort sagt er det grundlæggende den samme sygdom med forskellige risikogrupper,” siger Paw Jensen.

Sessionen gennemgik også forskellige undersøgelser om ældre og lymfeknudekræft, blandt andet afprøvninger af kendte kombinationer af kemoterapier, hvor der bliver reduceret i intensiteten.

Der var også et punkt på sessionens dagsorden, der handlede specifikt om Hodgkin Lymfom hos ældre. Hodgkin lymfom rammer alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos unge i 20-30-årsalderen og hos personer omkring 65-årsalderen.

”Vi er vant til at tænke, at det er unge mennesker, der får Hodgkin, og at mange bliver raske. Men hvor unge patienter med Hodgkin har en rigtig god prognose, er der en stor gruppe af 60-70-årige, som får påvist Hodgkin, hvor prognosen er dårligere, og hvor bivirkningerne ved de behandlinger, vi giver til de unge, er ret betydelige. Så der er et behov og et stort potentiale for at forbedre behandlingen af den ældre gruppe af patienter,” siger Paw Jensen.

Antallet af personer, der får stillet diagnosen Hodgkin Lymfom, har været næsten uændret gennem de seneste omtrent 40 år, men antallet af personer, der dør af sygdommen, har været kraftigt faldende gennem de seneste par årtier.

For perioden 2009-2013 var etårsoverlevelsen for Hodgkin Lymfom 92 procent, mens femårsoverlevelsen var 84 procent. Overlevelsen for de patienter på 60 år og derover ligger på cirka 60 procent.

Tags: EHA 2016

Medicinrådet udgiver behandlingsvejledning for hæmofili A

Medicinrådet har offentliggjort en behandlingsvejledning for hæmofili A. Vejledningen lyder blandt andet, at mindst 90 procent af tidligere behandlede patienter skal tilbydes et af de ligestillede standard FVIII- eller EHL-præparater, som er godkendt til aldersgruppen.

Læs mere ...

Medicinrådet afviser Yescarta mod DLBCL

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtagene ciloleucel) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), efter mindst to linjer af systemisk behandling.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift