Kemoterapi kan ikke erstatte stråler forud for knoglemarvstransplantation hos børn med ALL

Skrevet af Anne Mette Steen-Andersen d. i kategorien Leukæmi

Mindre studier har indikeret, at børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) kan opnå samme sygdomskontrol ved behandling med moderne kombinationskemoterapi forud for allogen stamcelletransplantation, som de kan, hvis de forbehandles med helkropsbestråling. Et stort, multicenterstudie afkræfter denne tese.

Helkropsbestråling (TBI) af børn med leukæmi er associeret med en del alvorlige vedblivende bivirkninger, da både væv i hjernen, knoglerne, øjnene og de hormonproducerende kirtler risikerer at tage skade under behandlingen. Det har derfor længe været et ønske fra lægefagligheden at kunne identificere alternativer til TBI forud for allogen stamcelletransplantation hos børn med ALL. Det randomiserede, multicenter fase III-studie FORUM har undersøgt, om behandling med kombinationskemoterapi (fludarabin, thiotepa og enten busulfan eller treosulfan) kunne erstatte TBI (12 Gy) hos børn og unge ≤ 18 år med ALL i komplet remission forud for stamcelletransplantation. Studiet skulle planmæssigt have inkluderet 1000 patienter, men blev stoppet før tid, da data afslørede en signifikant højere recidivrisiko blandt patienterne i kemoterapi-armen.

Marianne Ifversen, læge og Ph.d.-studerende på BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet, er medforfatter til FORUM. Hun fortæller, at hun – ligesom de resterende forfattere – var overrasket over studiets udfald.    

”I mindre studier har vi set tegn på, at man med moderne kemoterapi kan opnå ligeså god leukæmikontrol, som man kan med stråler. Så vi havde forventet, at vi i FORUM-studiet kunne vise, at de to forbehandlinger var sammenlignelige. Men det var slet ikke det, vi så – vi kunne ikke engang identificere subgrupper, som havde mere eller ligeså god gavn af kemoterapi. FORUM er et stort, solidt studie, så på baggrund af data må vi konkludere, at stråler er bedre til at slå leukæmiceller ihjel end kemoterapi,” siger Marianne Ifversen.

Afspejler et behandlingsfremskridt
Studiets udfald betyder uomstrideligt, at der ikke foreløbig bliver ændret på den generelle anbefaling om at behandle børn med ALL med TBI forud for allogen stamcelletransplantation. Om end forfatterne bag FORUM havde sat deres lid til en anden konklusion, rummer data stadig et positivt budskab, siger Marianne Ifversen.

”Data viser, at den gruppe patienter, der er blevet behandlet med kemoterapi i FORUM-studiet, har en ligeså god samlet overlevelse, som patienter, der tilbage i tiden fik andre stråleregimer forud for transplantation. Så effekten af kemoterapien er på niveau med tidligere tiders strålebehandling, og resultatet er et bevis på, at det over de senere år er lykkedes at forbedre og forfine strålebehandlingen. Og det er jo positivt.”  

De seneste 10-20 år er der blevet forsket intensivt i at udvikle bedre og mere målrettet strålebehandling med færre stråleinducerede behandlingsskader til følge. Det har bl.a. betydet, at man i dag fordeler den samlede stråledosis over flere behandlinger. I 1980’erne og 1990’erne var det således standard at give patienter med ALL deres samlede stråledosis fordelt på én eller tre fraktioner, mens dosis i dag er fordelt på seks fraktioner.

”Ud over at gavne effekten har vi også en formodning om, at den moderne måde at dosere strålebehandling reducerer risikoen for alvorlige langtidsbivirkninger. Vi ved det dog ikke endnu, men vi håber at blive klogere på det, når vi får langtidsdata fra FORUM-studiet,” siger Marianne Ifversen.

Nye behandlinger kan ændre billedet

Rundt om i verden pågår lokale studier, som tester andre alternativer til TBI i ALL hos børn. Børneleukæmi er imidlertid en relativt sjælden sygdom, og blandt de børn, der diagnosticeres med ALL, er det alene syv til ti procent, der kandiderer til allogen stamcelletransplantation. Det tager altså lang tid at indhente nok data til at drage valide konklusioner, og studier i samme størrelsesorden som FORUM hører til sjældenhederne.

Det tyder dog på, at diskussionen vedrørende valg af behandling forud for allogen stamcelletransplantation i fremtiden kan vise sig at blive mindre relevant. Aktuelt forskes der nemlig intensivt i CAR-T-celleterapi som alternativ til transplantation hos børn med ALL, og de foreløbige data ser lovende ud.

”Vi står sandsynligvis lige på vippen til en ny æra. Data tyder på, at vi for betydelig del af vores ALL-patienter vil kunne erstatte allogen stamcelletransplantation med CAR-T-celleterapi; en behandling, der er associeret med langt færre bivirkninger. Det er rigtig interessant,” siger Marianne Ifversen.

I Danmark godkendte Medicinrådet i januar 2019 CAR-T-celleterapien Kymriah (tisagenlecleucel) som mulig standardbehandling til patienter med B-celle ALL, som er refraktære, i relaps efter stamcelletransplantation eller i andet eller senere relaps.

Udskriv