Kristian Lunds blog

Uforklarede kønsforskelle i hæmatologisk kræft

Det går mænd og kvinder forskelligt, når det handler om hæmatologisk kræft. Det gælder både med hensyn til, hvor mange der får en diagnose, og for nogle sygdommes vedkommende også med hensyn til, hvor mange der overlever.

Det viser nyeste tal fra den nordiske kræftdatabase NORDCAN for perioden 2010-2014.

Et eksempel på en sygdom, hvor kønnet spiller en rolle, er kronisk myeloid leukæmi (CML). Her er et-årsoverlevelsen 81 procent for mænd og 84 procent for kvinder, mens 5-årsoverlevelsen er hhv. 55 og 64 procent. Begge køn oplever en positiv udvikling i overlevelsen, men der er forskel på, hvor stor. Den estimerede årlige ændring i dødsfald de seneste 10 år er 1,8 procent færre dødsfald for mænd om året, men 7,2 procent færre for kvinder.

For kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er et-årsoverlevelsen nogenlunde ens; 96 procent for mænd og 98 procent for kvinder, men der er en betydelig forskel i fem-årsoverlevelsen, som er 81 procent for mænd og 91 procent for kvinder. Den estimerede årlige ændring i dødsfald de sidste 10 år er 4,5 procent færre dødsfald for mændenes vedkommende og 4 procent færre for kvinderne.

Med hensyn til Non-Hodgkin lymfom er et-årsoverlevelsen næsten ens (83 procent versus 85 procent), mens fem-årsoverlevelsen er hhv. 69 procent for mænd og 75 procent for kvinder. Den estimerede årlige ændring i dødsfald de sidste 10 år er 3,4 procent færre mænd og 4,5 procent færre kvinder.

Professor Niels Abildgaard mener, at variationerne i de to køns overlevelse kan hænge sammen med biologiske forskelle, som har betydning for, hvordan de responderer på nogle behandlinger.

”Mændene får den samme behandling som kvinderne, men vi ved, at der er nogle behandlinger, som mænd tåler dårligere end kvinder. F.eks. ved vi, at allogen stamcelletransplantation generelt har dårligere resultater hos mænd end hos kvinder. Det kan måske skyldes, at kvinders tilpasningsevne i forhold til at få stamceller fra en anden person måske er bedre, fordi de har født, eller i hvert fald har en biologisk forberedelse på at skulle føde. Så en kvindes organisme accepterer måske bedre et samspil med en anden person, end en mands gør,” siger Niels Abildgaard.

Mens det for de fleste hæmatologiske kræftsygdommes vedkommende er kvinderne, der har den bedste overlevelse, gælder det modsatte for akut lymfoblastær leukæmi (ALL). Der dør 7,3 procent færre mænd om året som følge af ALL, end der gjorde for 10 år siden, mens tallet er 0,3 procent for kvinderne. Efter et år er lige mange mænd og kvinder i live, men mændenes fem-årsoverlevelse er lidt bedre end kvindernes; 68 procent er i live efter fem år, mens det gælder 64 procent af kvinderne.

Der er ikke blevet analyseret på kønsforskelle i den danske Hæmatologiske Fællesdatabase, men Niels Abildgaard vil gerne være med til at undersøge det nærmere.

”Det vil undre mig, hvis der viser sig at være en forskel i kønnenes overlevelse, men det er oplagt at undersøge nærmere i de danske databaser,” siger han.

Flest mænd får en diagnose

For alle de hæmatologiske kræftsygdomme gælder det, at det mandlige køn er overrepræsenteret.

Eksempelvis diagnosticeres der årligt 633 mænd med Non-Hodgkin lymfom og 484 kvinder. Forekomsten er steget med hhv. 2,1 procent om året for mændene og 0,6 procent om året for kvinderne.

Antallet af kvinder, der årligt diagnosticeres med Hodgkin lymfom er konstant; 58, mens der for mændenes vedkommende er kommet 1,1 procent flere om året de sidste 10 år, så antallet nu er 82.

Med hensyn til CML diagnosticeres der årligt 52 mænd og 37 kvinder, og årligt kommer der 1 procent færre mænd om året de sidste ti år, og 0,1 procent flere kvinder.

Når det kommer til CLL, diagnosticeres der årligt 229 nye mandlige tilfælde og 150 kvindelige tilfælde. Udviklingen er faldende for begge køns vedkommende, så der kommer hhv. 2,8 og 3,9 procent færre til om året.

For myelomatose er antallet af nye diagnoser 206 mænd og 163 kvinder om året. Der er kommet 0,9 procent færre mænd og 0,1 procent færre kvinder til om året i perioden 2010-2014.

Ifølge NORDCAN får 101 mænd og 76 kvinder om året diagnosen akut myeloid leukæmi (AML). Årligt får 4 procent færre mænd diagnosen 5,3 procent færre kvinder.

ALL er den eneste hæmatologiske kræftsygdom, hvor der diagnosticeres stort set lige mange mænd og kvinder. I alt 38 mænd og 35 kvinder får årligt diagnosen ALL. Udviklingen er, at 1,4 procent færre mænd om året får diagnosen, mens 2,7 procent flere kvinder om året får en ALL-diagnose.

Genmutation påvirker modning af blodceller

Et nyt studie viser, hvordan en genetisk mutation i genet TET2 påvirker modning af blodceller i musemodeller. Mutation i TET2 ses ofte hos leukæmipatienter, inden sygdommen indtræffer, og forskerne bag de nye resultater arbejder nu på en strategi for behandlinger rettet mod mutationen.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift