Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicinProfessor ærgrer sig over Medicinrådets afvisning af Dar MPV

Medicinrådets valg om ikke at anbefale Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melphalan og prednisolon (Dar MPV) kommer bag på og ærgrer professor Niels Abildgaard. Behandlingen kunne have været en gamechanger, siger han. 

Havde Medicinrådet anbefalet Dar MPV til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, ville det nemlig have været første gang, at danske myelomatose-patienter kunne tilbydes daratumumab i første linje.

"Mange af de her patienter får i dag daratumumab i anden linje. Det er en fantastisk behandling, som radikalt har ændret prognosen og udsigterne for patienter med myelomatose. Dilemmaet er dog, at en del patienter risikerer at dø, inden de kan få daratumumab i anden linje. Derfor ville det have været en gamechanger at kunne tilbyde patienterne behandlingen allerede i første linje. Vores mål er jo altid at give den mest effektive behandling upfront, da det sikrer patienterne det bedst mulige liv og overlevelse," siger Niels Abildgaard.

I Danmark er daratumumab som monoterapi, samt i kombination med lenalidomid og dexamethason og med bortezomib og dexamethason godkendt som andenlinjebehandling til patienter med myelomatose.

Afviser Medicinrådets argumentation

Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har i år anbefalet Dar MPV til den population af nydiagnosticerede myelomatose-patienter, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Det undrer Niels Abildgaard, at Medicinrådet ikke har gjort det samme.

"Jeg kan godt forstå, at der rent politisk kan være en grænse for, hvor dyrt et lægemiddel må være. Men i dette tilfælde begrunder rådet bl.a. deres afvisning med, at data fra godkendelsesstudiet (ALCYONE red.) skulle være af en meget lav kvalitet, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan de når frem til," siger han.   

Begrundelsen for rådets afvisning af Dar MPV lyder er, at de udgifter, der er forbundet med behandlingen til den enkelte patient, er for høje. ’Også selvom lægemidlet har merværdi af ukendt størrelse og altså samlet set vurderes at være bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag’, lyder det. Videre fremgår det, at Medicinrådet vurderer, at kvaliteten af de data, der er for sammenligning af Dar MPV med nuværende standardbehandling, er meget lav. ’Vi har ikke sikre resultater for, at behandlingen øger levetiden eller tiden uden sygdomsprogression, men patienterne får ikke flere bivirkninger, og deres livskvalitet bliver ikke dårligere, når man sammenligner med den behandling, man bruger i dag’, skriver rådet.

"Med udtrykket ’den nuværende standardbehandling’ mener Medicinrådet formentlig kombinationen af bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD), men MPV er også en standardbehandling, som alternativ til VRD," siger Niels Abildgaard.

Han opponerer således mod Medicinrådets konklusion:

"Data fra ALCYONE er stærke, og det er et veldesignet studie. Jeg har svært ved at se, hvordan studiet skulle have været gennemført mere korrekt. Det inkluderer en relevant målgruppe, har de rigtige stratificeringer, det er stort, og så er data overbevisende. En markant PFS-gevinst og en ti procents øget treårs-overlevelse til fordel for Dar MPV – det er jo en absolut kliniske vigtig og meningsfuld gevinst," siger Niels Abildgaard.

Det er data fra fase III-studiet ALCYONE, der vægter tungest i firmaet Janssens ansøgning om tilladelse til at markedsføre Dar MPV i Danmark. Ansøgningen er suppleret med data fra andre sammenligningsstudier.   

Et andet førstelinje-studie på vej

Afvisningen af Dar MPV behøver, ifølge Niels Abildgaard, ikke at slukke håbet om at anvende daratumumab i første linje helt. Data fra MAIA-studiet, der har undersøgt daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason i første linje til patienter med myelomatose, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, er stærke, og kan måske føre til en dansk godkendelse.

"MAIA-studiet undersøger daratumumab i en anden kombination end i ALCYONE-studiet, nemlig lenalidomid og dexamethason. Data fra MAIA er også rigtig stærke, så måske de kan danne baggrund for, at vi kan komme til at bruge daratumumab i første linje herhjemme. Her kan Medicinrådet dog tænkes at komme til at bruge samme begrundelse, altså at VRD er standardbehandling. Det er korrekt, men lenalidomid og dexamethason er også standardbehandling," siger Niels Abildgaard.  

I dag behandles nydiagnosticerede myelomatose-patienter med behandlingskrævende sygdom, som ikke er kandidater til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, med medicinske kombinationsterapier. Patienterne har en medianoverlevelse på omkring tre år, og en median progressionsfri overlevelse (PFS) på 18 måneder.

Medicinrådet oplyser, at det vil koste ca. én million kroner mere at behandle én patient med Dar MPV, end det gør at behandle patienterne med de mulige standardbehandlinger, som er til rådighed i dag. Beregningen tager højde for de ændringer, der vil ske i de efterfølgende behandlingslinjer. Omkring 140 myelomatose-patienter forventes at ville være kandidater til behandlingen, og de samlede omkostninger ved en anbefaling i det femte år efter ibrugtagning være derfor være ca. 95 millioner kroner. Lægemiddelfirmaet har imidlertid givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal lavere.

Om ALCYONE-studiet

ALCYONE-studiet er et randomiseret fase III-studie, som har inkluderet 706 patienter med nydiagnosticeret myelomatose fra 162 afdelinger i 25 forskellige lande. Samtlige patienter var erklærede uegnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte grundet komorbiditet eller alder (≥ 65 år), men havde en tilstrækkelig nyre- og leverfunktion og en performancestatus på 0-2. Patienterne blev stratificeret på alder (<75 år vs. ≥75 år), ISS-score og geografisk region (Europa vs. andet), og herefter randomiseret 1:1 til enten bortezomib, melphalan og prednisolon (n=356) eller Dar MPV (n=350). Hver serie varede seks uger, og patienterne fik op til ni serier i løbet af studieperioden.

Efter en median opfølgningsperiode på 40,1 måneder var 24 procent af patienterne i den eksperimentelle arm døde og 50 procent var progredieret, mens det galt henholdsvis 35 og 74 procent i kontrolarmen. Dar MPV resulterede således i en 58 procents reduktion i risiko for progression eller død (HR=0,42; 95% CI 0,34-0,51; P=0,0001). Efter tre års opfølgning var OS-raten 78,0 procent i den eksperimentelle arm og 67,9 procent i kontrolarmen, mens PFS-raten var henholdsvis 50,7 og 18,5 procent. Den mediane PFS var også højere for patienter i den eksperimentelle arm (36,4 måneder vs. 19,3 måneder), mens den mediane OS på nuværende tidspunkt ikke er nået i nogen af armene.

Tillæg af daratumumab var desuden associeret med højere samlet responsrate (ORR), og ved treårs-punktet blev der ikke registreret nye bivirkninger. Efter ni behandlingsserier fik flere patienter i den eksperimentelle arm alvorlige bivirkninger (38 procent), end det var tilfældet i kontrolarmen (33 procent). Pneumoni var den hyppigst rapporterede bivirkning.

Udskriv Email

Store forskelle i behandlingen af myelomatose på verdensplan

Den globale incidens og resultater for myelomatosepatienter viser signifikante forskelle på tværs af landegrænser, viser et nyt registerstudie, der for første gang har set på de indbyrdes forhold mellem incidens, mortalitet og overlevelse ved myelomatose på verdensplan.

Nedfrysning går ud over kvaliteten på stamcelleprodukter

Stamceller tåler ikke altid at blive nedfrosset. Det risikerer at gå ud over stamcelleprodukternes kvalitet og herved patienternes sikkerhed.

Tommelfingeren nedad til isatuximab i tredje linje mod myelomatose

På rådsmødet i går valgte Medicinrådet at afvise CD38-antistoffet Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid og dexamethason (IsaPomDex) til behandling af patienter med fremskreden myelomatose. Det er ærgerligt for de få patienter, som ikke tåler daratumumab, siger professor Niels Abildgaard.

Ny generation af antistoffer efterligner effekten af koagulationsfaktor

Non-faktor profylakse er en ny type blødermedicin, der er under udvikling, og undersøges i protokollerede studier på de to danske hæmofilicentre. Der er aktuelt et non-faktor præparat i handlen, mens flere andre præparater med forskellige virkningsmekanismer er på vej.

Behandlingen af hæmofili får flere strenge at spille på i fremtiden

I de seneste 10-15 år er danske bløderpatienter blevet behandlet med rekombinant faktormedicin som standard profylakse. Behandlingen er effektiv og sikker, men der er fortsat behov for at supplere behandlingspaletten med ny og mere målrettet medicin. Og den er heldigvis på vej.    

Medicinrådet anbefaler VenG til visse behandlingsnaive CLL-patienter

Medicinrådet har givet grønt lys til enzymhæmmeren Venclyxto (venetoclax) i kombination med Gazyvaro (obinutuzumab) (VenG) til behandlingsnaive patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Anbefalingen er begrænset til patienter med den mest aggressive form for CLL, og det er ikke fagligt forsvarligt, lyder kritikken.

Flere genterapier til hæmofili er lige om hjørnet

Genterapi kommer efter alt at dømme til at udgøre en hjørnesten i fremtidens behandling af hæmofili. En række firmaer arbejder på at få den endelige dataindsamling i hus. Især genterapier til hæmofili B er langt i udviklingen.  

Nyt behandlingsprincip frisætter koagulationssystemet hos bløderpatienter

Der forskes intensivt i udviklingen af en ny klasse af lægemidler til hæmofili A og B, der i stedet for at få blodet til at koagulere, virker ved at inhibere hæmningen af koagulationssystemet. Forventningen er, at virkningen kan modsvare effekten af at have et funktionelt faktorniveau i blodet.

EMA tildeler PRIME-betegnelse til genterapi mod alvorlig seglcelleanæmi

CRISPR/Cas9 genterapien CTX001 til patienter med alvorlig seglcelleanæmi (SCD) eller transfusionsafhængig β-talassæmi (TDT) har fået en PRIME-betegnelse af EMA. Det er den sidste i rækken af betegnelser, der viser, at de europæiske og de amerikanske lægemiddelmyndigheder ønsker at fremme udviklingen.

Gen-data fra 150 nordjyske hæmatologiske patienter går verden rundt

Som den første hospitalsafdeling i landet har Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital stillet anonymiserede genomiske data til rådighed for et stort internationalt forskningsnetværk. Datadelingen skal bidrage til at udvikle og optimere den personlige medicinske kræftbehandling.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os